تأثیر تراکم بوته و سطوح مختلف نیتروژن بر درصد پروتئین، عملکرد و تجمع نیترات در غده سیب‌زمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر تراکم بوته و سطوح مختلف نیتروژن بر درصد پروتئین، عملکرد و تجمع نیترات در غده سیب‌زمینی رقم آگریا1 ، برخی به‌صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال 1385 در اردبیل انجام شد. عوامل آزمایشی عبارت بودند از سطوح کودی صفر، 80، 160 و 200 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص و تراکم گیاهی 5/5، 5/7 و 11 بوته در مترمربع. براساس نتایج آزمایش، تراکم 11 بوته در مترمربع از نظر تعداد غده و وزن خشک آن، عملکرد غده و پروتئین در واحد سطح در بالاترین گروه قرار گرفت. کمترین وزن متوسط غده و درصد پروتئین آن نیز با همین تیمار به‌دست آمد. با افزایش کود نیتروژن تا 80 کیلوگرم در هکتار، تعداد، وزن خشک، عملکرد و میزان پروتئین غده افزایش یافت. در اثر متقابل تراکم بوته و کود نیتروژن، بیشترین غلظت نیترات در وزن خشک غده با سطح 200 کیلوگرم در هکتار نیتروژن و تراکم 5/5 بوته در مترمربع به‌دست آمد. بنابراین طبق نتایج به‌دست آمده در شرایط این آزمایش، مصرف 80 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار و تراکم 11 بوته در مترمربع برای دست‌یابی به بالاترین عملکرد و پروتئین و کمترین تجمع نیترات غده برای این رقم سیب‌زمینی در شرایط اردبیل مناسب به نظر می‌رسد.

عنوان مقاله [English]

The effect of plant density and various levels of nitrogen on protein percent, yield and nitrate accumulation in potato tuber

چکیده [English]

In order to evaluate plant density and different nitrogen levels on protein percent, yield and nitrate accumulation in potato tuber cv. Agria, a factorial experiment based on randomized complete block design with three replications was conducted in Ardabil in 2006. Factors included nitrogen levels: 0, 80, 160 and 200 kg ha-1 net nitrogen and plant densities: 5.5, 7.5 and 11 plant m-2. Results showed that plant density of 11 plant m-2 caused the higher rates of tuber number, tuber dry weight, tuber yield and protein per unit area. The lowest mean tuber weight and protein percent was derived in this density, as well. With increasing nitrogen level up to 80 kg ha-1, number, yield, dry weight and protein content of tuber was increased. In plant density×nitrogen level interaction treatment, the most nitrate concentration in tuber dry weight was achieved using 200 kg ha-1 net nitrogen and density of 5.5 plant m-2. So, based on the results, application of 80 kg ha-1 net nitrogen and density of 11 plant m-2 to get the highest yield and protein and the lowest nitrate concentration in tuber under the Ardabil conditions is recommended.