اثر سطوح نیتروژن و علف‌کش بر توان رقابت گندم در برابر خردل وحشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با هدف بررسی رقابت گندم و خردل وحشی (Sinapis arvensis) در سطوح نیتروژن و علف‌کش، آزمایشی در سال 87-1386 در مزرعه‌ دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، در شمال اهواز اجرا شد. طرح آماری مورد استفاده، کرت‌های خردشده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار بود. سطوح نیتروژن (صفر، 60، 120 و 180 کیلوگرم در هکتار) در کرت‌های اصلی جای گرفتند. هر کرت اصلی به 5 کرت فرعی خرد شده و 4 سطح علف‌کش تری‌بنورون‌متیل (صفر، 15، 20 و 25 گرم در هکتار) به همراه کنترل کامل علف‌های هرز (به‌عنوان کرت شاهد) در کرت‌های فرعی جای داده شدند. نتایج نشان داد که اثر متقابل سطوح نیتروژن و علف‌کش بر عملکرد دانهی گندم و همچنین ماده خشک خردل وحشی معنی‌دار شد. با افزایش کاربرد نیتروژن، در هنگام عدم کنترل علف‌های هرز یا در سطوح پایین علف‌کش، عملکرد دانه‌ گندم و همچنین ماده‌ خشک خردل وحشی در واحد سطح به‌طور معنی‌داری به‌ترتیب کاهش و افزایش یافت. در سطوح پایین نیتروژن، تفاوت میان سطوح کنترل علف‌های هرز کاهش یافت، به‌نحوی‌که در این سطوح نیتروژن، ماده‌‌خشک خردل وحشی به‌شدت کاهش پیدا کرد. در مجموع، افزایش مصرف نیتروژن موجب کاهش توان رقابتی گندم در برابر خردل وحشی و نیاز به مصرف علف‌کش بیشتر در این آزمایش گردید. بیشترین ماده‌‌خشک خردل‌وحشی با 180 کیلوگرم نیترون و بدون کنترل علف‌های هرز به‌دست آمد. بیشترین عملکرد دانه‌ گندم در سطح 180 کیلوگرم نیتروژن و 20 گرم علف‌کش در هکتار به‌دست آمد.

عنوان مقاله [English]

Effect of nitrogen and herbicide levels on wheat (Triticum aestivum) competition ability against wild mustard (Sinapis arvensis)

چکیده [English]

To evaluate the competition between wheat and wild mustard (Sinapis arvensis) in nitrogen and herbicide levels, an experiment was conducted in Ramin Agriculture and Natural Resources University, at 2007-8. A split-plots design in RCBD (Randomized Complete Blocks Design) with three replications was used for this experiment. The nitrogen levels (0, 60, 120 and 180kg/ha) arranged in main plots. Each main plot was be splitted to five sub-plots, and herbicide levels (0, 15, 20 and 25g three benoron methyl/ha) with hand-weeding as a control treatments were arranged in sub-plots. The results showed that the interaction effect between nitrogen and herbicide levels on grain yield (GY) of wheat and dry matter (DM) production of wild mustard was significant. With increase of nitrogen, while herbicide levels were low or no control was be done, GY of wheat and DM of wild mustard decreased and increased, respectively. It can be said that in high levels of nitrogen, more herbicide will be required for weed management. In low levels of nitrogen, difference between herbicide levels was little and DM of wild mustard decreased significantly. Generally, increase of nitrogen caused to decrease of wheat competition ability against wild mustard and also caused to requirement more herbicide. Highest DM of mustard was produced with 180kg N/ha without weed control. In the other hand, highest GY of wheat was gained by 180kg N/ha and 20g three benoron methyl/ha.