اثرات سیستم‌های مختلف تغذیه و باکتری‌های افزاینده رشد(PGPR) بر فنولوژی، عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌منظور بررسی اثر سیستم‌های تغذیه آلی، تلفیقی، شیمیایی و باکتری‌های افزاینده رشد (PGPR) بر مراحل فنولوژی، عملکرد و اجزائ رقم آلستار آفتابگردان در راستای کاهش مصرف کودهای شیمیایی، اصلاح خاک و بهبود وضعیت تغذیه گیاه، آزمایشی در سال 1386 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس اجرا شد. در این بررسی از آزمایش کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار استفاده شد. عامل اصلی در 5 سطح کودی شامل 100 درصد آلی (1F)، 25 درصد شیمیایی و 75 درصد آلی (2F)، 50 درصد شیمیایی و50 درصد آلی (3F)، 75 درصد شیمیایی و 25 درصد آلی (4F) و 100 درصد شیمیایی (5F) و عامل فرعی در 2 سـطح تلقیح شامل (1I) بذور تلقیح‌شده به ازتوباکتر و آزوسپریلیوم و (0I) تلقیح‌نشده اجرا شد. نتایج بیانگر آن است سیستم تغذیه شیمیایی (5F) به واحدهای گرمایی کمتری برای مراحل مختلف ظهور طبق، رسیدگی و گل‌دهی مورد نیاز می‌باشد، در حالی‌که سیستم تغذیه 100 درصد آلی (1F) موجب تأخیر در فرارسیدن ظهور طبق، گل‌دهی و رسیدگی فیزیولوژیک و نیاز به واحدهای گرمایی بیشتر برای تکمیل مرحله فنولوژی نسبت به سیستم شیمیایی گردیده است. همچنین نتایج نشان داد عملکرد دانه، ارتفاع، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در سیستم تلفیقی بیشتر از سیستم‌های شیمیایی و آلی بود (1>F5>F2>F4>F3F). بیشترین و کمترین درصد روغن به‌ترتیب در تیمار 1F (100 درصد آلی) و تیمار 3F (50 درصد آلی + 50 درصد شیمیایی) به‌دست آمد. بذور تلقیح‌شده با باکتری‌های ازتوباکتر و آزوسپریلیوم (1I) عملکرد دانه، ارتفاع و میزان روغن را در مقایسه با تیمار کنترل (0I) افزایش و درجه روزهای گرمایی برای مراخل فنولوژی را کاهش دادند. بنابراین خصوصیات کمی و کیفی آفتابگردان در ترکیب کود زیستی و سیستم تلفیقی از کود دامی و شیمیایی نسبت به زمانی‌که به تنهایی استفاده می‌شود نتیجه بهتری دارند.

عنوان مقاله [English]

Effects of different nutrition systems and biofertilizer (PGPR) on phenology period yield and yield components of sunflower (Helianthus annuus L.)

چکیده [English]

In order to study the effects of different nutrition systems (organic, chemical and integrated) and biofertilizer (PGPR) on phenology period, grain yield and its component in sunflower (Helianthus annuus L.) an experiment was conducted using Alestar cultivar at the research farm of college of agriculture, Tarbiat Modares University in 2007. Five levels of nutrition systems including F1 (100% organic), F2 (75% organic + 25% chemical), F3 (50% organic + 50% chemical), F4 (25% organic + 75% chemicaL), F5 (100% chemical) in main plot and two levels of biofertilizer I1 (inoculation) and I0 (control) as subplot were used in a split plot arranged in a randomized complete block design with three replications. Results showed that chemical treatment (100% N) decreased phenology period GDDs but treatment (100% FYM) increased it. Different nutrition systems and biofertilizer significantly affected yield, plant height, biological yield, harvest index (HI), seed oil content, The results revealed that the maximum grain yield, plant height, biological yield, harvest index (HI) was recorded in integrated system F3 (50% organic + 50% chemical). The grain yield in integrated system was more than organic and chemical systems (F3›F4›F2›F5›F1). Bacterial inoculants with PGPR (I1) showed an increase in grain yield and yield components when compared campared to the control.