تعیین کاراترین شیوه‌ی تقسیط کود نیتروژنه با استفاده از نمودار رنگ برگ (LCC) و کلروفیل‌متر (SPAD) در برنج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌منظور تعیین کاراترین شیوه‌ تقسیط نیتروژن با استفاده از نمودار رنگ برگ و کلروفیل‌متر در برنج آزمایشی به‌صورت کرت‌‌های خرد شده و در قالب طرح بلوک‌های تصادفی با 3 تکرار در سال‌های 1385 و 1386 در مؤسسه تحقیقات برنج کشور اجراء شد. فاکتورهای آزمایش شامل ارقام در 3 سطح به‌عنوان عامل اصلی شامل GRH1، خزر و هاشمی و زمان اعمال کود به‌عنوان عامل فرعی که شامل 3LCC< (اعمال کود پس از مشاهده درجه 3 از نمودار رنگ برگ)، 4LCC< (اعمال کود پس از مشاهده درجه 4 از نمودار رنگ برگ)، 35SPAD< (اعمال کود پس از این‌که کلروفیل‌متر محتوای کلروفیل برگ را کمتر از 35 نشان بدهد)، 38SPAD< (اعمال کود پس از این‌که کلروفیل‌متر محتوای کلروفیل برگ را کمتر از 38 و بیشتر از 35 نشان بدهد)، روش عرف (مصرف 150 کیلوگرم کود نیتروژنه در مراحل اواسط پنجه‌‌زنی، تشکیل جوانه اولیه در خوشه و زمان گلدهی) و شاهد (بدون اعمال کود) بودند. اختلاف بین ارقام برای عملکرد دانه، تعداد دانه پر، تعداد دانه پوک، طول خوشه، تعداد خوشه، وزن صددانه، ارتفاع بوته و روز تا رسیدگی در سطح یک درصد معنی‌‌دار بود. همچنین اختلاف بین زمان اعمال کود مورد بررسی برای کلیه صفات جز تعداد دانه پوک و وزن صد دانه در سطح یک درصد معنی‌‌دار بود. بین زمان‌های اعمال کود مورد بررسی، 38SPAD< و 4LCC< اختلاف معنی‌داری با سایر تیمارهای اعمال شده داشتند، در صورتی‌که اختلاف بین روش عرف با 3LCC

عنوان مقاله [English]

Determination of best method of partitioning N fertilizer by using Leaf Color Chart (LCC) and chlorophyll meter (SPAD) in rice

چکیده [English]

In order to determination of partitioning N fertilizer by using of Leaf Color Chart (LCC) and Chlorophyll meter (SPAD) in rice an experiment was conducted as split plot under randomized complete block design with three replications during 2006 and 2007 at Rice Research Institute of Iran. Main plots were contained cultivars in three levels (GRH1, Khazar and Hashemi) and sub plots were contained six time of application N fertilizer as LCC