تاثیر خزانه‌گیری زیر پلاستیک بر عملکرد چند رقم برنج در منطقه لردگان، استان چهارمحال بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این آزمایش به‌منظور تعیین تاثیر خزانه‌گیری زیر پلاستیک بر عملکرد چند رقم برنج در شهرستان لردگان در سال 1386 اجرا شد. آزمایش به‌صورت اسپلیت پلات، در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو عامل تاریخ خزانه‌گیری و رقم در سه تکرار اجرا شد. تاریخ خزانه‌گیری در سه سطح شامل 25 فروردین، 10 اردیبهشت و 25 اردیبهشت و عامل رقم در چهار سطح شامل رقم‌های برنج هاشمی، حسنی، صالح و محلی بود. تاریخ‌های‌ خزانه‌گیری اول و دوم در زیر پوشش پلاستیک و خزانه تاریخ کاشت سوم در هوای آزاد بود. نتایج نشان داد که با تاخیر در تاریخ خزانه‌گیری، عملکرد دانه، عملکرد زیستی و شاخص برداشت به‌طور معنی‌داری کاهش یافت. بین عملکرد دانه رقم‌ها، تفاوت معنی‌داری ملاحظه گردید. در این میان، رقم هاشمی بیشترین عملکرد را به‌خود اختصاص داد. برهم‌کنش رقم و تاریخ خزانه‌گیری بر عملکرد دانه معنی‌دار شد. بیشترین عملکرد دانه در رقم صالح در تاریخ خزانه‌گیری 25 فروردین و کمترین عملکرد دانه در همین رقم در تاریخ خزانه‌گیری 25 اردیبهشت به‌دست آمد.

عنوان مقاله [English]

Effect of establishment of nursery under plastic cover on yield of some rice cultivars in Lordegan region, Chahar-Mahal Bakhtiari province

چکیده [English]

This experiment was conducted to evaluate the effect of nursery establishment under plastic cover on yield of some rice cultivars at Lordegan region in 2007. Experimental design was a split plot with a randomized complete block with three replications. Four rice cultivars (Hashemi, Hasani, Saleh and Native) were seeded at three seedling date (14 April, 5 May and 15 May). Two first planting dates was under plastic cover and third planting date was under free plastic cover. Results showed that delay in seedling date significantly decreased grain yield, biological yield and harvest index. The maximum grain yield was obtained in Hashemi cultivar. Interaction between seedling date and cultivar on grain yield were significant. Saleh cultivar produced maximum yield at 14 April seedling date and Saleh cultivar in 15 May seedling date had minimum grain yield.