بررسی تأثیر محلول پاشی عنصر روی بر عملکرد کمی و کیفی ذرت دانه‌ای تحت شرایط تنش آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌منظور بررسی اثرات محلول‌پاشی روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای سینگل کراس 704 تحت شرایط تنش آب آزمایشی در سال 87-1386 در مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین واقع در جنوب‌شرقی تهران اجرا گردید. آزمایش مزرعه‌ای در قالب طرح کرت‌های خرد شده بر پایۀ بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار بود. عامل اصلی شامل I تنش آب در سه سطح آبیاری در حد 50 درصد تخلیه آب قابل استفاده (بدون تنش)، II تنش کم آبیاری براساس 60 درصد تخلیه آب قابل استفاده و III تنش کم آبیاری براساس 70 درصد تخلیه آب قابل استفاده و عامل فرعی شامل محلول پاشی در چهار سطح سولفات روی، کلات روی، محلول پاشی با آب و بدون محلول‌پاشی بود. نتایج نشان دادند که بیشترین میزان صفات عمکرد دانه، وزن هزاردانه، قطر ساقه، پروتئین دانه، قطر بلال، تعداد برگ‌های بالای بلال و نسبت وزن دانه به وزن کل بلال در تیمار I و کمترین مقادیر در اکثر صفات در تیمار III بوده است. در محلول پاشی بیشترین وزن هزار دانه، تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف دانه، تعداد دانه در بلال، درصد پروتئین و روغن دانه در محلول‌پاشی سولفات روی و بیشترین مقادیر محلول پاشی با کلات روی برای صفات عملکرد دانه، قطر ساقه و درصد رطوبت دانه بود. محلول پاشی با آب خالص نتیجه بهتری بر درصد رطوبت دانه داشت. اثر متقابل محلول پاشی سولفات روی و آبیاری براساس 50 درصد تخلیه آب قابل استفاده بهتر از سایرین بود. به‌طور کلی مقایسه میانگین اثر محلول پاشی در این مطالعه نشان داد که به‌ترتیب سولفات روی و کلات روی بهتر بودند.

عنوان مقاله [English]

Study the Effect of Zinc Foliar Application on the Quantitative and Qualitative yield of Grain Corn under Water Stress

چکیده [English]

In order to determine the effects of zinc foliar application on yield and its components single cross 704 under water stress condition, experiment was carried out at Agricultural Research Center of Varamin, in Southeast of Tehran, during 2007-2008. Field experiment was conducted in split plot design based on randomized completely block at three replications. Main plots included water stress at three levels of irrigation, about %50 field capacity (without stress), irrigation stress based on %60 field capacity and irrigation stress based on %70 field capacity and sub plots were treatments of foliar application at four levels, zinc sulfate, zinc chelate, foliar application with water and non foliar application. Results showed that maximum quantities were in irrigation about %50 field capacity (without stress) on traits such as seed yield, 1000 kernel weight, stalk diameter, percentage of seed protein, diameter of ear, number leaves of ear, ratio of grain weight, ear weight and minimum quantities were in irrigation stress based on %70 field capacity. In foliar application, maximum quantities were on 1000 kernel weight, seeds per row, total number of seeds in ear, percentage of seed protein, percentage of seed oil, foliar application zinc sulfate and maximum quantities foliar application chelate was for traits seed yield, stalk diameter, percentage of seed humidity. Therefore, Interaction, foliar application zinc sulfate and irrigation about %50 field capacity (without stress), were better than others. Means comparisons effect of foliar application at this test showed that, foliar application ZnSo4 and zinc chelate were better, respectively.