اثر آرایش‌های کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و برخی خصوصیات زراعی نخود (Cicer arientinum) رقم فیلیپ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌‌منظور بررسی تاثیر آرایش کاشت آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 1386- 1385 در مزرعه آموزشی و پژوهشی مجتمع آموزش عالی گنبد اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل فاصله ردیف 50 سانتی‌متر و فاصله بوته‌ها روی ردیف 7 سانتی‌متر به‌عنوان شاهد و فاصله ردیف‌ها و بوته‌های روی ردیف کشت‌های مربع (هم فاصله) شامل 10×10، 12×12، 14×14، 16×16، 18×18، 20×20، 22×22، 24×24, 26× 26 و 28×28 سانتی‌متر بودند. آرایش کاشت تاثیر معنی‌‌داری بر عملکرد دانه و تعداد دانه در غلاف نداشت، در حالی‌‌که این عامل بر تعداد غلاف در هر بوته و وزن هزاردانه اثر معنی‌‌داری داشت. بیشترین عملکرد دانه در آرایش کاشت مربع 18*18 حاصل شد که معادل 4665 کیلوگرم در هکتار بود که نسبت به شاهد (2981 کیلوگرم در هکتار) 1/36 درصد افزایش عملکرد نشان داد. همچنین آرایش کاشت اثر معنی‌داری بر تعداد غلاف‌های پوک در بوته و تعداد شاخه‌های جانبی داشت.

عنوان مقاله [English]

The effect of planting arrangements on yield, yield components and some agronomic characteristics in Chickpea

چکیده [English]

In order to investigate effects of determine the best equidistance arrangement with different densities Chickpea (Cicer arientinum var. Philip). Design of experiment was randomized complete block with four replications. Treatments were control (50*7) (cm) and different of row spacing and plant to plant (cm) distance (10*10, 12*12, 14*14, 16*16, 18*18, 20*20, 22*22, 24*24, 26*26 and 28*28). Experiment was conducted in 2006-2007 year in on the Research Farm of Gonbad Agricultural Faculty (Iran). Equidistance arrangement showed no significant effect on seed yield, seed number per pod but it had significant effect on pod number per plant, seed weight, number of deaf pods and number lateral branches. The results indicated the highest seed yield was obtained from treatment row spacing and plant to plant 18* 18 (cm) that was 4665 Kg/ha and was 36.1 percentages more than control.