اثر وزن بذر بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گندم رقم پیشتاز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌منظور بررسی اثر وزن بذر بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گندم رقم پیشتاز، آزمایشی در سال 1384 در آزمایشگاه تکنولوژی بذر پردیس ابوریحان دانشگاه تهران انجام شد. در این آزمایش، در مرحله اول، بذرها به‌وسیله فاکتورهای شیب طولی، شیب عرضی و فرکانس دستگاه جدا کننده وزنی، جداسازی شدند. در مرحله دوم 10 تیمار وزن هزار دانه براساس طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار به آزمون جوانه‌زنی استاندارد و آزمون رشد گیاهچه وارد شدند. در این آزمایش، در آزمون جوانه‌زنی استاندارد صفات درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی و میانگین زمان جوانه‌زنی و در آزمون رشد گیاهچه صفات طول گیاهچه و وزن خشک گیاهچه اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که در آزمون جوانه‌زنی استاندارد، وزن هزار دانه بر صفات درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی و میانگین زمان جوانه‌زنی تأثیر معنی‌داری نداشت. در آزمون رشد گیاهچه، وزن هزار دانه بر صفات طول گیاهچه و وزن خشک گیاهچه تأثیر معنی‌داری داشت، هم‌چنین مقایسه میانگین نشان داد که در صفت وزن خشک گیاهچه، بیشترین مقدار (02/0 گرم) مربوط به حداکثر وزن هزار دانه و کمترین مقدار (016/0 گرم) مربوط به حداقل وزن هزار دانه بود.

عنوان مقاله [English]

Effect of seed weight on germination and growth of wheat (Triticum aestivum L.) seedling pishtaz variety

چکیده [English]

In order to study effect of seed weight on germination and growth of wheat seedling, an experiment in seed technology laboratory of Aboureihan paradise university of Tehran in 2005 has been done. In this experiment, at first stage, the seeds separated by longitude step, latitude step and set frequency parameters of gravity separator set. In second stage, 10 treatments of 1000 seed weight entered in standard germination test and seedling growth test in CRD design in 4 replications. In this experiment, in standard germination test traits of seed germination percentage, germination rate and mean of germination time and in seedling growth test traits of seedling length and dry weight of seedlings have been measured. The results showed that in standard germination test 1000 seed weight had not any significant difference on germination percentage, germination rate and mean of germination time. In seedling growth test, 1000 seed weight had significant difference on seedling lengths and dry weight of seedling. Also, comparison of means showed that in dry weight of seedling trait, maximum amount (0.02g) related to maximum of 1000 seed weight and minimum amount (0.016g) related to minimum of 1000 seed weight.