تأثیر ژنوتیپ و زمان برداشت بر عملکرد و صفات مرتبط با آن در کنف (Hibiscus cannabinus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

کمبود مواد خام و منابع اولیه صنایع سلولزی توجه متخصصین را به فرآوردها و منابع جدید لیگنو سلولزی معطوف نموده است. کنف که در گذشته به‌طور گسترده در منطقه گرگان کشت می‌شد، از جمله گیاهانی است که به‌دلیل داشتن الیاف مناسب مورد توجه قرار گرفته است. از این‌رو، این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر ژنوتیپ و زمان برداشت بر عملکرد و صفات مرتبـط با آن در کـنف در قـالـب طـرح بلوک‌های کامل تصادفی به‌صورت کرت‌‌های خرد شده با 4 تکرار در سال زراعی 1385-1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. فاکتورهای آزمایشی ژنوتیپ با شش سطح به نام‌‌های کوبا، نیجر، 9277، کوبا 2032، 7551 و 7566 و زمان برداشت با سه سطح شامل 85، 105 و 135 روز بعد از کاشت بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که عملکرد کل ماده خشک، عملکرد پوست، عملکرد مغز و عملکرد ساقه تحت تأثیر تاریخ برداشت قرار گرفتند. نسبت پوست به مغز در تاریخ برداشت دوم و نسبت برگ به ساقه در تاریخ برداشت اول بیشتر از سایر تاریخ‌‌ها بود. هم‌چنین اثر متقابل ژنوتیپ×تاریخ برداشت معنی‌‌دار نبود. بهترین رقم از نظر عملکرد کل ماده خشک، عملکرد پوست، عملکرد مغز، عملکرد برگ و عملکرد ساقه رقم نیجر و از نظر نسبت پوست به مغز ارقام کوبا 2032 و کوبا به‌ترتیب با مقادیر 41/40 و 00/40 درصد بودند. بهترین زمان برداشت از نظر اغلب صفات مورد ارزیابی به‌جز نسبت برگ به ساقه زمان برداشت سوم (135 روز پس از کشت) بود. به‌طورکلی نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش دوره کاشت تا برداشت به تولید بیشتر الیاف کنف می‌‌انجامد.

عنوان مقاله [English]

Effect of genotype and harvest time on relative parameter to yield in kenaf

چکیده [English]

Currently deficiency of raw materials and initiative resources caused an increasing need of cellulose industries to new lingo cellulose products and resources. kenaf as a fibrous plant is considered along with the other plant sources that their bast has suitable fiber. This experiment was carried out in split–plot form with 4 replication in order to evaluation effect of harvest time and genotype on hemp production in Research Farm of Gorgan University of Agriculture Sciences and Natural Resources in 2007. Experiment factors were six genotypes consisting of cubana, Neiger, 9277, Cubana 2032 and 7551, and three harvest times consisting of 85, 105 and 135 days after swing. Result showed that yield, bast, pith, and stem yield were affected by harvest time. Bast to pith in second harvest time and leaf to stem in first harvest time was more than the other times. In addition, interaction between genotype and harvest time was not significant. Genotype Neiger was the best genotype for yield, bast, pith and leaf yield also Cubana 2032 and Cubana with 40.41 and 40.00 percent were the best genotypes for bast to pith ratio. Third harvest time was the best for most factors except leaf to stem ratio results of this study showed that increase in length of period of growing could be result in more production of fiber in kenaf.