ازریابی کاربرد کمپوست زباله شهری و کودهای معدنی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت (سینگل کراس 704)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌منظور بررسی اثر کمپوست زباله شهری و کودهای معدنی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (رقم سینگل کراس 704) آزمایشی در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، در سال زراعی 1386 به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو عامل در سه تکرار انجام شد. عامل اصلی 6 تیمار کودی شامل شاهد (بدون مصرف کود شیمیایی و کمپوست)، کود شیمیایی (سولفات پتاسیم، سوپرفسفات تریپل به‌میزان 75 و اوره 200 کیلوگرم در هکتار)، کمپوست زباله شهری 20 و 40 تن در هکتار به‌صورت جداگانه و یا همراه با 50 درصد کود شیمیایی بود و عامل فرعی نیز تفاوت کاربرد یک‌ساله و دو ساله تیمارهای کودی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که تیمارهای کودی مذکور موجب افزایش شاخص برداشت، تعداد ردیف، تعداد دانه در ردیف و تعداد دانه در بلال نسبت به شاهد گردید. طول دوره مصرف تیمارهای کودی مذکور نیز باعث تغییر درعملکرد دانه، بیوماس کل و تعداد دانه در ردیف شد. همچنین با تغییر در نوع کود و مدت مصرف آن مقادیر عملکرد دانه نیز به‌صورت معنی‌داری تغییر نمود، از این‌رو بالاترین عملکرد دانه (9560 کیلوگرم در هکتار) هنگامی به‌دست آمد که از کمپوست زباله شهری 20 تن در هکتار همراه با 50 درصد کود شیمیایی به‌مدت دو سال متوالی استفاده شد اما اختلاف معنی‌داری با مصرف دوساله سایر تیمارهای کودی و مصرف یک‌ساله کمپوست زباله شهری 20 تن در هکتار همراه با 50 درصد کود شیمیایی از نظر آماری نشان نداد. در بین صفات مورد بررسی بیوماس از همبستگی بالایی با عملکرد دانه (**83/0r=) برخوردار بود. در نتیجه می‌توان گفت که استفاده از کمپوست زباله شهری علاوه‌بر کاهش مصرف کود شیمیایی و آلودگی محیط زیست می‌تواند نقش مثبتی در افزایش عملکرد ذرت نیز ایفا کند.

عنوان مقاله [English]

Evaluating effects of municipal waste compost and chemical fertilizer application on yield and yield components of maize (Zea mays L. cv.SC704)

چکیده [English]

In order to study the influence of municipal waste compost and chemical fertilizer on yield and yield components in maize (Zea mays L.) an experiment was conducted at research farm of Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University during 2007. The experiment was arranged in split plots based on complete randomized block design with two factors and three replications. Main plot included 6 fertilizer treatments (consisting of 20 and 40 Mg.ha-1 of municipal waste compost individually and enriched with 50% chemical fertilizer, chemical fertilizers and control). Sub plots were considered as one year or two year application of that fertilizer. Results showed that different rates of organic and chemical fertilizers had significant effect on yield parameters such as harvest index, row number, grain number per row and grain number per ear. Meanwhile, one year and two year application of these fertilizers caused significant differences on grain yield, total biomass and grain number per row. Interaction effects of two factors also were significant except for total biomass. According to results, the highest grain yield was belonged to two year application of 20 Mg.ha-1 municipal waste compost enriched with 50% chemical fertilizers but not significant with two year application of all fertilizer treatments and one year application of 20 Mg.ha-1 municipal waste compost enriched with 50% chemical. Among traits, total biomass had higher correlation with grain yield. Generally, it seems that using of municipal waste compost could improve maize performance in addition to reduction of environmental pollution.