بررسی اثرهای تراکم بوته و سطوح کودی مختلف بر خصوصیت‌های زراعی و عملکرد توتون رقم K326

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌منظور بررسی اثرهای تراکم بوته و سطوح کودی مختلف بر ویژگی‌های زراعی و عملکرد توتون رقم K326 آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه آزمایشی مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش- بهشهر (استان مازندران) در سال 1386 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل تراکم بوته در سه سطح (600/16، 000/20 و 000/25 بوته در هکتار)، کود نیترات آمونیم در دو سطح (100 و 150 کیلوگرم در هکتار)، کود سوپر فسفات تریپل در دو سطح (50 و 100 کیلوگرم در هکتار) و کود سولفات پتاسیم در سه سطح (200، 300 و 400 کیلوگرم در هکتار) بودند. نتایج به‌دست آمده نشان داد که اثر تراکم بوته بر صفت‌های طول برگ، عرض برگ، ارتفاع بوته، قطر ساقه، وزن خشک برگ در سطح یک درصد معنی‌دار بود. برهم‌کنش سطوح کودی نیترات آمونیم، سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم بر عرض برگ در سطح یک درصد و برهم‌کنش سطوح کودی سوپر فسفات تریپل، سولفات پتاسیم و تراکم بوته بر تعداد برگ و ارتفاع بوته در سطح یک درصد و بر صفت قطر ساقه و طول برگ در سطح 5 درصد معنی‌دار شدند. برهم‌کنش تراکم بوته و سطوح کودی مختلف بر صفت طول برگ و ارتفاع بوته در سطح یک درصد و بر صفت عرض برگ و درآمد خالص در هکتار در سطح 5 درصد معنی‌دار بودند.

عنوان مقاله [English]

Investigate Effects Plant Density and Different Fertilizer Rates on the Agronomic Characteristics and Yield of Tobacco (var. K326)

چکیده [English]

In order to investigate effects of plant density and fertilizer rates on agronomic characteristic and yield Tobacco (Nicotiana tabacum) (cv K326) an experiment was conducted in the experimental field of Tirtash Research and Education Center. Design of experiment was randomized complete block with factorial arrangement with three replications and 36 treatments conducted in 2007 year. Treatments were the combination of the levels of Plant density in three levels (16600, 20000 and 25000 plants/ha) (A), Ammonium nitrate in two levels (100 and 150 kg/ha) (B) Triple super phosphate in two levels (50 and 100 kg/ha) (C) Potassium sulfate in three levels (200, 300 and 400 kg/ha) (D). The results showed that the effect of plant density (A) on the leaf height, leaf width, plant height, stem diameter and Dry matter of leaf was significant in %1 level. Interaction of B×C×D factors was significant on leaf width in %1 level and also interaction of C×D×A on number of leaf and plant height in %1 level and on stem diameter and leaf height in %5 level were significant.