اثر تنش گرمای آخر فصل بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان بهاره در اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تنش گرمای آخر فصل در اقلیم‌های مدیترانه‌ای مثل اهواز باعث کاهش عملکرد گندم می‌شود. به‌منظور بررسی تأثیر تنش گرمای آخر فصل بر عملکرد و اجزای عملکرد 20 رقم گندم نان بهاره در شرایط آب و هوایی اهواز، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز در سال زراعی 87-1386 به‌صورت بلوک‌های نواری با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل تنش گرما به‌صورت 4 تاریخ کاشت (15 آبان، 15 آذر، 15 دی و 15 بهمن‌ماه) در کرت‌های طولی و 20 رقم گندم نان بهاره در کرت‌های عرضی بودند. نتایج نشان داد که تاریخ کاشت، رقم و اثر متقابل آن‌ها تأثیر معنی‌داری بر صفات اندازه‌گیری شده داشتند. مقایسه میانگین اثرات متقابل نشان داد که بیش‌ترین عملکرد (039/7 تن در هکتار) از کشت رقم چمران در تاریخ کاشت 15 آذر و کم‌ترین عملکرد (219/1 تن در هکتار) توسط رقم فلات در تاریخ کشت 15 بهمن تولید شد.

عنوان مقاله [English]

Effect of terminal heat stress on yield and yield components of spring bread wheat in Ahwaz

چکیده [English]

Terminal heat stress in Mediterranean climates like Ahwaz is reduced Wheat yield. In order to study effect of terminal heat stress on yield and yield components of 20 spring bread wheat cultivars, an experiment was conducted in Ramin University of agricultural and natural resources, Ahwaz in 2007-2008. The experimental design was stripe block design in randomized complete block design with three replications. The experimental factors were four sowing dates (6 Nov., 6 Dec., 5 Jan. and 4 Feb.) in horizontal plots and 20 spring wheat cultivars in vertical plots. The results showed that sowing date, cultivars and its interaction had significant effect on all experiment traits. Means comparisons of interaction effects showed that maximum grain yield (7.039 t/ha) produced by Chamran cultivar in sowing date of 6 Dec. and minimum grain yield (1.219 t/ha) produced by Falat cultivar in sowing date of 4 Feb.