ارتباط شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد با عملکرد و اجزای عملکرد در ژنوتیپ‌های جو (L. Vulgare Hordeum)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌منظور ارزیابی تأثیر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های جو، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار در سال 85-1384 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به اجرا در آمد. تیمارها شامل 10 ژنوتیپ جو به نام‌های ایذه، بومی، صحرا، سیاه، ترکمن، 1- یکنواخت، G14،G 5، G11 و G15 بود. نتایج نشان داد که ژنوتیپ‌ها از نظر عملکرد دانه اختلاف معنی‌داری نداشتند. شاخص‌های رشد با عملکرد دانه و اجزای عملکرد همبستگی مثبت داشته و ماده خشک تجمعی بیش‌ترین همبستگی را با عملکرد دانه نشان داد. ارزیابی ژنوتیپ‌ها از نظر الگوی تجمع ماده خشک و شاخص‌های رشد نشان داد که ژنوتیپ‌های جدید و اصلاح‌شده به‌دلیل برخورداری از شاخص سطح برگ بالاتر، از سرعت رشد جامعه گیاهی، سرعت جذب مواد فتوسنتزی بالاتر و تجمع ماده خشک بیش‌تری در طول فصل رشد برخوردارند.

عنوان مقاله [English]

Relationship of physiologic growth indices with yield ccomponents of barley genotypes (Hordeum Vulgare L.)

چکیده [English]

For evaluation the effect of morpho-physiological parameters on yield and yield components of barley genotypes, an experiment was conducted in a randomized complete block design in 4 replication in Gorgan Agriculture Science and Nature Resource field experimental during 2006-2007. The trait was 10 barley genotypes: Bomi, Torkaman, Eize, Siah, Sahra, 1-yeknavakht, 14G, 11G, 5G and 15G. The Results showed that there is no significant difference in grain yield in these genotypes. Growth indices with grain yield and yield components had positive correlation. Evaluation genotypes considering total dry matter and growth parameter showed that modern and modified genotypes, had higher leaf area index, and for that they have higher crop growth rate, net assimilation rate and total dry matter in period of growth season.