اثر روش‌های مختلف مدیریت تلفیقی بر ویژگی‌های علفهایهرز و عملکرد چغندرقند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش به‌منظور بررسی روش‌های مختلف مدیریت تلفیقی علف‌های هرز بر خصوصیات و عملکرد چغندرقند در دو سال زراعی 86-1385 و 87-1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و با سه تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای مورد بررسی شامل: متامیترون + فن‎مدیفام، متامیترون + فن‎مدیفام + تناوب، متامیترون + کولتیواسیون، ‎متامیترون + کولتیواسیون + تناوب، دیسک + فن‎مدیفام، دیسک +‌ فن‎مدیفام + تناوب، دیسک + کولتیواسیون، دیسک + کولتیواسیون + تناوب، گیاه‌پوششی + فن‎مدیفام، گیاه پوششی + کولتیواسیون، وجین و فن‎مدیفام + وجین بود. در سال اول آزمایش، صرف‎نظر از تیمارهای تحت تناوب، بیش‌ترین و کم‌ترین تراکم علف‌های هرز در تیمارهای دیسک + کولتیواسیون و وجین + فن‎مدیفام به‌ترتیب با 33 و 1/20 بوته در مترمربع به‌دست آمد. در سال اول آزمایش، بیش‌ترین وزن خشک علف‌های هرز در تیمار دیسک + فن‎مدیفام با 2/89 گرم در مترمربع و کم‌ترین آن در تیمار وجین + فن‎مدیفام با 3/22 گرم در مترمربع مشاهده شد. در سال دوم آزمایش بیش‌ترین تراکم علف‌های هرز در تیمار متامیترون + فن‎مدیفام با 6/142بوته در مترمربع و کم‌ترین آن در تیمار وجین با 5/21 بوته در مترمربع دیده شد. در سال دوم آزمایش بیش‌ترین و کم‌ترین وزن خشک علف‌های هرز در تیمارهای متامیترون + فن‎مدیفام و وجین + فن‎مدیفام به‌ترتیب با مقادیر 204 و 3/30 گرم در مترمربع به‌دست آمد. در سال اول بیش‌ترین عملکرد غده در تیمار وجین با 1/114تن در هکتار و کم‌ترین آن در تیمار گیاه پوششی + فن مدیفام با 6/43 تن در هکتار و در سال دوم بیش‌ترین و کم‌ترین عملکرد غده در تیمارهای وجین و متامیترون + فن‌مدیفام به‌ترتیب با 4/94 و 3/28 تن در هکتار دیده شد. بیش‌ترین عیار قند در سال اول و دوم به‌ترتیب در تیمارهای دیسک + کولتیواسیون بین ردیف با 7/19 و دیسک + فن‌مدیفام با 3/18 به‌دست آمد.

عنوان مقاله [English]

Effect of different integrated weed management methods on weed characteristics and yield of sugar beet

چکیده [English]

In order to compare different weed management methods in sugar beet, an experiment was conducted at the Agricultural Research Station, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, during 2006-2007 and 2007-2008. The experiment designed as a Complete Randomized Block with three replications. The treatments including: Metamitron + Fenmedifam, Metamitron + Fenmedifam + rotation, Metamitron + Cultivation, Metamitron + Cultivation + rotation, Disk + fenmedifam, Disk + fenmedifam + rotation, Disk + cultivation, Disk + cultivation + rotation, Covercrop + Fenmedifam, Covercrop + Cultivation, Hand-Weeding and Hand- Weeding + Fenmedifam. In the first year, apart from rotation treatments, the highest and Lowest weed density were obtained in Disk + Cultivation (33 plant.m-2) and Hand-Weeding + Fenmedifam (20.1 plant.m-2). In this year maximum amount of weed dry matter was seen in Disk + Fenmedifam with 89.2 g.m-2 and minimum dry matter of weed was showed in Hand-Weeding + Fenmedifam with 22.2 g.m-2. In second year maximum and minimum weed density were showed in Metamitron + Fenmedifam with 142.6 plant.m-2 and Hand-Weeding with 21.5 plant.m-2, respectively. In this year highest and Lowest dry matter of weed were obtained in Metamitron + Fenmedifam and Hand-Weeding + Fenmedifam with 204 and 30.3 g.m-2, respectively. In first year maximum and minimum sugar beet yield were obtained with Hand-Weeding and cover crop + Fenmedifam with 114 and 43.6 ton per hectare, respectively. In second year highest and lowest sugar beet yield were obtaned with Hand-Weeding and Metamitron + Fenmedifam with 94.4 and 28.3 ton per hectare, respectively. Maximum sugar contains in first and second year were obtained in Disk + cultivation (19.7) and Disk + Fenmedifam (18.3).