اثر تنظیم‌کننده‌های رشد یونیکونازول و سایکوسل در شرایط تنش خشکی بر برخی خصوصیات ارزن مرواریدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌منظور بررسی اثر تنظیم‌کننده‌های رشد یونیکونازول و سایکوسل بر رشد، عملکرد و غلظت عناصر مختلف در گیاه ارزن مرواریدی تحت‌تأثیر تنش خشکی آزمایشی در سال زراعی 87-1386 در مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. فاکتور اصلی شامل سه سطح تنش خشکی: بدون قطع آبیاری، قطع آبیاری در مرحله رشد رویشی (ساقه‌دهی) و قطع آبیاری در مرحله رشد زایشی (خوشه‌دهی) و فاکتور فرعی نیز شامل محلول پاشی در چهار سطح: بدون محلول پاشی، محلول پاشی با یونیکونازول، محلول پاشی با سایکوسل و محلول پاشی با یونیکونازول + سایکوسل بود. صفات مورد ارزیابی شامل ارتفاع گیاه، عملکرد علوفه خشک، عملکرد دانه، وزن هزاردانه، شاخص برداشت و درصد عناصر (N، P و K) در علوفه گیاه بود. نتایج نشان داد که بالاترین میزان ارتفاع گیاه، عملکرد علوفه خشک و دانه ارزن، شاخص برداشت و وزن هزاردانه از تیمار عدم تنش حاصل شد. علاوه‌بر این، تیمار عدم تنش باعث افزایش درصد نیتروژن و فسفر موجود در علوفه گیاه ارزن شد. اما تیمارهای تنش نتوانستند اثر معنی‌داری بر محتوی پتاسیم گیاه بگذارند. در بین تیمارهای محلول پاشی نیز بالاترین میزان ارتفاع گیاه از تیمار عدم محلول پاشی و کم‌ترین آن از تیمارهای محلول پاشی به‌دست آمد و بیش‌ترین وزن هزاردانه نیز از محلول پاشی با سایکوسل حاصل شد. علاوه‌بر این بالاترین عملکرد علوفه خشک و دانه ارزن و همچنین بالاترین محتوی عناصر غذایی موجود در علوفه گیاه از محلول پاشی یونیکونازول + سایکوسل به‌دست آمد. اما تیمارهای محلول پاشی نتوانستند اثر معنی‌داری بر شاخص برداشت گیاه داشته باشند.

عنوان مقاله [English]

Effect of uniconazole and cycocel plant growth regulators in drought stress condition on some characteristics of pearl millet

چکیده [English]

In order to study the effect of uniconazole and cycocle growth regulators on growth, yield and nutrients content of pearl millet in drought stress condition, a field experiment was conducted in 2007-2008 in Agriculture Research Center of Zabol University. The experiment was conducted in split plot base on randomized completely block design with tree replications. Main plots were different levels of drought stress included: full irrigation, withholding irrigation in vegetative growth stage (beginning of rapid stem development), and withholding irrigation in flowering stage. Sub plots were of four levels micronutrients foliar application treatments (foliar application, foliar application of uniconazole, foliar application of cycocle, and foliar application of uniconazole + cycocle). In this experiment plant height, dry matter and grain yield, 1000-seeds weight, harvest index and absorption nutrients (N, P and K) content in forage were measured. The Results indicated that the highest plant height, dry matter and grain yield, 1000-seeds weight and harvest index obtained from S1 treatment. Furthermore the highest nitrogen and phosphorus content achieved from 0S1 treatment. But it hadn’t significant effect on potassium content in forage. Foliar treatments the highest plant height obtained from no foliar treatment and the lowest it achieved from foliar treatments and the most 1000-seeds weight obtained from foliar application with cycocle. In addition to the uppermost dry matter yield, grain yield and nutrients content obtained from foliar application of uniconazole + cycocle. But foliar treatments hadn't significant influence on harvest index of millet.