اثرات مخرب انواع اکسیژن فعال بر توان دفاعی سلول با افزایش سن برگ در گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌منظور درک بهتر تغییر الگوی رفتاری آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان، میزان پروتئین محلول و اثرات آنها بر میزان مرگ سلولی با افزایش سن برگ، رقم P1252 گندم دوروم به شکل هیدروپونیک کشت شد. دو ماه پس از رشد گیاهچه ها، نمونه های برگی با سن متفاوت تهیه و فعالیت آنزیم‌های سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز، اسکوربات پراکسیداز و گایاکول پراکسیداز، همچنین پروتئین محلول کل و مرگ سلولی اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش سن برگ فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز کل کاهش یافت. در بین ایزوزیم‌های آن، با افزایش سن برگ تنها فعالیت Cu/Zn-SOD کاهش معنی‌داری نشان داد. با مسن‌تر شدن برگ فعالیت آنزیم‌های کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز به‌طور معنی‌داری کاهش یافت. در حالی که کاهش فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز معنی‌دار نبود. با افزایش سن برگ میزان پروتئین محلول برگ افت نمود. کاهش فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان، تجمع اکسیدان‌ها را در سلول سبب شده و به‌دلیل افزایش اختلالات متابولیسمی مرگ سلولی با افزایش سن برگ افزایش قابل ملاحظه‌ای نشان داد.

عنوان مقاله [English]

Destructive effects of reactive oxygen species on cell defensive power leaf aging in wheat

چکیده [English]

A hydroponics study was carried out in order to understand the behavior of antioxidant enzymes, soluble protein content and its effect on cell death in different old leaves of durum wheat. Two month after planting, the different old leaves were sampled and the activity of super oxide dismutase (SOD), catalase, ascorbat peroxidase and guaiacol peroxidase were measured. Furthermore, the rate of cell death and total protein content were analyzed. In old leaves, SOD activity was diminished and amongst its isozimes, Cu/Zn-SOD was the one demonstrating a significant reduction in activity. Catalase and ascorbat peroxidase decreased in old leaves significantly, but reduction in Glutathione peroxidase activity was no significant. In general, aging caused reduction in soluble protein content. Accumulations of oxidative factors were seen by reduction of antioxidant enzymes activity. Subsequent, metabolic malfunctions led to higher cell death rate as leaves were aged.