ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید گیاهان زراعی با روش LCA: گندم در گرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در سال‏های اخیر توجه به مسائل زیست‏محیطی افزایش یافته است. ارزیابی چرخه حیاتی (LCA) عبارت از روشی است که در آن کلیه اثرات زیست‏‏محیطی مرتبط با یک محصول در کل چرخه حیاتی آن ارزیابی می‏شود. هدف از این تحقیق معرفی روش LCA و استفاده از آن در ارزیابی اثرات زیست‏‏محیطی تولید گندم در گرگان و مقایسه آن با اروپا بود. بدین منظور ابتدا داده‌‌های مختلف مزرعه‌‌ای جمع آوری شدند. سپس کلیه مواد و منابع محیطی و تکنولوژی مورد استفاده و میزان انتشار مواد مختلف به محیط‏ز‌یست به‌‌ازای تولید یک تن گندم برآورد (صورت برداری) شدند. سرانجام، تأثیر این مواد در قالب تعدادی شاخص‌‌های زیست‏محیطی کمی شدند. نتایج نشان داد که تولید گندم در گرگان دارای اثرات زیست‏‏محیطی قابل‏توجهی از نظر تخلیه انرژی غیرتجدیدشونده، گرمایش جهانی، یوتریفیکاسیون، اکسیداسیون فتوشیمیایی، اسیدی‏شدن و تخلیه اوزون می‌باشد و از این نظر فاصله معنی‏داری با کشورهای اروپایی (حد مطلوب) وجود دارد.

عنوان مقاله [English]

Evaluation of environmental impact of crop production using LCA: wheat in Gorgan

چکیده [English]

Environmental issues have attracted many concerns in recent years. Life cycle assessment (LCA) is a method that evaluates all environmental effects of a product during its life cycle. The objective of this study was to introduce LCA [to Persian researchers] and to use it in assessment of environmental impact of wheat production in Gorgan, NE Iran compared to European counties. First, data were gathered regarding materials and processes in wheat production, the inventory analysis. Then, all resources and emissions per each ton of wheat grain were quantified. Finally, the impact of the emissions and resource usage were aggregated into some indicators. The results indicated that wheat production in Gorgan has important environmental impacts regarding depletion of non-renewable energy sources, global warming, eutrophication, photochemical oxidation, acidification and ozone layer depletion. There is a significant gap between Gorgan and European countries (optimum situation) that should be considered.