بررسی اثر پسماند گندم و مقادیر مختلف علف¬کش تریفلورالین روی عملکرد و محتوای روغن دانة آفتابگردان (Helianthus annuus L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

وجود بقایای گیاهی بر سطح خاک می¬تواند اثرات معنی¬داری بر رفتار و فعالیت علف¬کش داشته باشد. بدین منظور آزمایشی در سال زراعی 1387 به¬صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی با سه تکرار و دو فاکتور مقادیر مختلف پسماند سطحی گندم (صفر،1250، 2500 و 3750 کیلوگرم در هکتار) و غلظت¬های مختلف علف¬کش تریفلورالین که شامل دزهای 720، 1200 و 1680 گرم ماده مؤثره در هکتار به همراه شاهد (بدون مصرف علف¬کش) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام شد. نتایج نشان داد که مقدار بقایای 2500 کیلوگرم در هکتار افزایش معنی¬داری بر صفات قطر طبق، درصد روغن، عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان به استثناء شاخص برداشت شده بود؛ این¬ در حالی¬است¬که، در مقدار بقایای 3750 کیلوگرم در هکتار شاخص¬های اندازه‌گیری شده و همچنین کارایی علف¬کش کاهش یافته بود. در زمان برداشت نیز بیشترین عملکرد دانه در غلظت 1200 گرم ماده مؤثره در هکتار با مقدار پسماند 2500 کیلوگرم در هکتار دیده شد.

عنوان مقاله [English]

Evaluating the effect of wheat residue and different rates of trifluralin (%48 EC) herbicide on the yield and oil content of sunflower (Helianthus annuus L.)

چکیده [English]

Leaving crop residues on the soil surface may significantly affect the behavior and activity of herbicides. In order to study the effect of wheat residue and different rates of trifluralin (%48 EC) herbicide on the yield and oil content of sunflower (Helianthus annuus) a field experiment was done in Agricultural Research Station, The University of Birjand in summer 2008. Experimental design was randomized complete block design with three replications that arranged as factorial. Factors were included wheat residue rates with 4 levels (0, 1250, 2500 and 3750 kg ha-1) and trifluralin (%48 EC) rates with 4 levels (720, 1200, 1680 g ai.ha-1 and control (herbicide free)). Result showed that using 2500 kg.ha-1 wheat residue increased head diameter, oil content, yield and yield components expect harvest index significantly; whereas, decreasing of measured indices were observed at residue rate of 3750 kg ha-1. The highest seed yield obtained from 1200 g ai ha-1 and residue rate of 2500 kg ha-1 residue treatment.