تأثیر تیمارهای مختلف حاصلخیزی خاک بر برخی ویژگی‌های اگرومورفولوژیک و موسیلاژ اسفرزه (Plantago ovata Forsk)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر تیمارهای مختلف حاصلخیزی خاک بر ویژگی‌های اگرومورفولوژیک و موسیلاژ دانة اسفرزه، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار، در گلخانة تحقیقاتی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکدة علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران انجام گرفت. در این تحقیق تأثیر تیمارهای مختلف حاصلخیزی شامل شاهد (بدون دریافت کود)، دو سطح کود شیمیایی (نیتروژن و فسفر)، دو سطح کود دامی (فضولات گاو شیری) و دو سطح تلفیق کودهای دامی و شیمیایی و تلقیح با کود زیستی فسفات بارور2 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که تأثیر تیمارهای مختلف حاصلخیزی خاک بر تمامی ویژگی‌های مورد بررسی معنی دار (05/0P≤) بود. تیمارهای حاصلخیزی در مقایسه با شاهد از عملکرد، اجزاء عملکرد و موسیلاژ بالاتری برخوردار بودند. تأثیر کود زیستی فسفات بارور 2 بر بیشتر ویژگی‌های مذکور معنی‌دار (05/0P≤) بود. درصد موسیلاژ دانه تحت تأثیر کود زیستی فسفات بارور 2 قرار نگرفت. تیمارهای کود دامی و تلفیق کودهای دامی و شیمیایی در مقایسه با تیمار کود شیمیایی از تاثیر بیشتری برخوردار بوده و عملکرد دانه و موسیلاژ را به طور معنی داری افزایش دادند. بیشترین عملکرد دانه در حدود 916/0 گرم در بوته از تیمار 20 کیلوگرم نیتروژن و 10 کیلوگرم فسفر (10P 20N) باضافة 20 تن کود دامی در هکتار به همراه تلقیح با کودزیستی فسفات بارور 2 حاصل شد.

عنوان مقاله [English]

Effect of different soil fertilizing treatments on some of agro morphological traits and mucilage of Isabgol (Plantago ovata Forsk)

چکیده [English]

To evaluate the effects of soil fertilizing treatments on agro morphological traits and mucilage of Isabgol, a glasshouse experiment was conducted in College of Agronomy and Animal Sciences, University of Tehran. The experiment was conducted as a factorial based on complete randomized block design with three replications. In this study, the effects of soil fertilizing treatments including control, two level of chemical fertilizer (N and P), two level of cattle manure (dairy cow manure), two level of combined use of cattle manure and chemical fertilizer and Barvar Phosphate biofertilizer (BPB) inoculation were investigated. The results showed that fertilizing treatments revealed significantly higher yield, yield components, mucilage and mucilage yield than control. The effect of BPB on the majority of above mentioned traits were significant, while mucilage percentage was not affected by BPB. Cattle manure and combined use of cattle manure and chemical fertilizer were more effective than chemical fertilizer and significantly increased grain yield and mucilage. The highest grain yield (0.916 gr/plant) was obtained from N20P10+20 ton/ha cattle manure with BPB inoculation.