اثر تلقیح باکتری‌های حل‌کننده فسفر و محرک رشد بر کارایی مصرف کودهای ازته و فسفره در کشت ذرت سینگل‌کراس 604

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در زراعت فشرده کاربرد کودهای آلی و بیولوژیک به‌منظور مقابله با اثرات وخیم زیست‌محیطی و از بین رفتن منابع تولید ناشی از استفاده بی‌رویه کود و سموم شیمیایی توصیه شده است. در این راستا جهت بررسی کارایی مصرف جداگانه و تلفیقی کودهای آلی، شیمیایی و بیولوژیک در زراعت ذرت، آزمایشی در سال زراعی 1386 در قالب کرت‌های خرد شده با طرح پایه بلوک کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد. در این تحقیق علاوه بر تیمار شاهد (بدون کودآلی) از کود دامی گاوی (به‌میزان بیست تن در هکتار) و کود سبز جو (به‌میزان پانزده تن در هکتار) در پلات‌های اصلی و در پلات‌های فرعی از باکتری‌های محرک رشد و باکتری‌های حل‌کننده فسفر با مقادیر مختلف نیتروژن و فسفر (صفر، پنجاه و صد درصد) استفاده شد. نتایج این بررسی نشان داد که تلقیح کودهای بیولوژیک باکتری‌های افزاینده رشد و باکتری‌های حل‌کننده فسفر سبب افزایش معنی‌دار بازده زراعی، بازده نسبی زراعی، کارایی مصرف کود و میزان بازیافت کودهای نیتروژنی و فسفره شده است. با مصرف کود دامی و کود سبز و تلقیح باکتری‌ها، کارایی مصرف کود فسفره به ترتیب به میزان 2/37 و 1/82 درصد نسبت به شاهد بدون تلقیح افزایش یافته است. علاوه بر این به‌کارگیری کود بیولوژیک موجب بهبود میزان بازیافت کود نیتروژنی در کرت‌های کود سبز و شاهد (بدون کود آلی)، به‌ترتیب به میزان 2/55 و 6/17 درصد گردید.

عنوان مقاله [English]

Effect of inoculation phosphate solubilization microorganisms (PSM) and plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on nutrient use efficiency in corn (Zea mays L.) cultivation

چکیده [English]

Recently, biological fertilizers extensively recommended because of over application of chemical fertilizer and their effects on environment and production resources. In order to study the effect of inoculate phosphate solubilization microorganisms (PSM) and plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on nutrient use efficiency in corn [Zea mays (L.) cv. SC 604] an experiment was conducted in 2007. Experiment laid out as split plot based on randomized complete block design with three replications. Three levels of manures (consisted of 20 Mg.ha-1 farmyard manure, 15 Mg.ha-1 green manure and check or without any manures) as main plots and eight levels of biofertilizers (consisted of 1-NPK or conventional fertilizer application; 2-NPK +PSM+PGPR; 3-NP50%K+PSM+PGPR; 4-N50%PK+PSM+PGPR; 5-N50%P50%K+PSM+ PGPR; 6-PK+PGPR; 7-NK+PSM and 8-PSM+PGPR) as sub plots were treatments. Results showed that, using of PSM and PGPR in addition to conventional fertilizer applications (NPK) could improve the agronomic efficiency, nutrient use efficiency and relative agronomic efficiency. According to results, farmyard manure, green manure, PGPR and PSM application significantly improved the nutrient use efficiency by 37.2% and 82.1% compared to control. Also, nitrogen recovery in green manure and check plots enhanced with adding of biological fertilizer compared to lack of these biofertilizers by 55.2% and 17.6%, respectively.