تأثیرتاریخ کاشت وتراکم بوته بر روی عملکرد علوفه و برخی صفات مرفولوژیکی ذرت رقم سینگل کراس 704

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌منظور مطالعه تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر روی عملکرد علوفه و برخی صفات مرفولوژیکی ذرت (سینگل کراس 704) آزمایشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان در سال 1387 به اجرا در آمد. در این آزمایش دو تاریخ کاشت (30 فروردین و 1 تیر) و 6 تراکم بوته (25، 45، 65، 85، 105 و 125 هزار بوته در هکتار) به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ارتفاع بوته، قطر ساقه، عملکرد سیلویی، وزن بلال و عملکرد الیاف خام تحت تأثیر تاریخ کاشت قرار گرفتند. حداکثر عملکرد سیلویی و عملکرد بلال در تاریخ کشت 30 فروردین به‌ترتیب با 64900 و 20039 کیلوگرم در هکتار به‌دست آمد. تمامی صفات مورد بررسی تحت تاثیر تراکم بوته قرار گرفتند. با افزایش تراکم بوته، قطر ساقه، قطر بلال، طول بلال و وزن بلال کاهش یافت. حداکثر عملکرد سیلویی، وزن بلال و پروتئین خام از تراکم 85000 هزار بوته در هکتار بدست آمد. بنابراین جهت تولید ذرت سیلویی تراکم بوته بایستی کمتر از 85000 هزار بوته در هکتار باشد.

عنوان مقاله [English]

Effects of sowing date and plant density on forage yield and some morphological characteristics of corn (SC.704)

چکیده [English]

In order to study the effects of sowing date and plant density on forage yield and some morphological characteristics of corn, an experiment was conducted in Gorgon Research station in 2008. In this experiment two sowing date (18 April and 21 June) and six plant densities (25000, 45000, 65000, 85000, 105000, and 125000 plant per hectare) were evaluated in form of factorial experiment (2×6) with a randomized complete block design. The results showed that height plant, stem diameter, silage yield, ear weight and crud fiber yield was under the influence of planting date and maximum silage yield and ear yield obtained in 18 April with 64900 and 20039 Kg/ha respectively. All of varieties under study were influenced by plant density. With increase plant density, stem diameter, ear diameter, ear length and ear weight decreased. Maximum silage yield, ear weight, crud protein obtained from 85000 plants per hectare. Therefore, for produce silage corn plant density would be lower of 85000 plant/ha.