بررسی کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و سویا [) Merr..Glycine max ( L] در تاریخ‏های مختلف کاشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

کشت مخلوط می‏تواند به‌عنوان یکی از راه‌های افزایش عملکرد و پایداری تولید در واحد سطح مطرح باشد. به‌‌منظور بررسی کشت مخلوط ذرت و سویا در تاریخ‌های مختلف کاشت، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری طی سال‌های 1384 و 1385 به اجرا درآمد. آزمایش در قالب اسپلیت پلات با دو فاکتور بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در دو سال و در چهار تکرار انجام شد. فاکتور اول تاریخ کاشت (A) در سه سطح [1 a(اول اردیبهشت)، a2 (15اردیبهشت)، 3 a (30 اردیبهشت)] و فاکتور دوم نسبت‌های کاشت (B) در پنج سطح [b1 (8 ردیف ذرت)، b2(2ردیف سویا + 2 ردیف سویا)، b3 (3 ردیف سویا+ 2 ردیف ذرت+ 3 ردیف سویا)،b4 (3 ردیف ذرت+ 2 ردیف سویا + 3 دیف ذرت) و b5 (8 ردیف سویا)] بود. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد، تعداد دانه در مترمربع، تعداد دانه در گیاه، تعداد دانه در بلال و بیشترین وزن خشک چوب بلال در ذرت در تاریخ 15 اردیبهشت، در تیمار b3 و در سال دوم بود. با افزایش ردیف‌های کاشت ذرت و کاهش ردیف‌های کاشت سویا مقدار محصول، تعداد دانه در گیاه و تعداد دانه در متر مربع، در ذرت افزایش و در سویا کاهش یافت. بیشترین نسبت برابری زمین (LER) در کشت مخلوط و در تیمار b3 با مقدار 37/1 بود که نشان دهنده سودمندی کشت مخلوط است.

عنوان مقاله [English]

Evaluating performance of corn (Zea mays L.) / soybean [Glycine max ) L.) Merr] intercrop in different planting dates

چکیده [English]

Intercropping is considered for increasing and stability of yield in per unit. In order to evaluating the effect of corn/soybean intercrop in different planting dates, a study was carried out in Agricultural Sciences and Natural Resources, University of Sari, Faculty of Agriculture during 2005-2006. The experiment was a split plot design based on randomized complete block design with four replications in two years. The main plots were planting dates (A) at three levels; April 20 (a1), May 4 (a2) and May 19 (a3). Sub plots assigned to planting seed density at five levels: 8 rows of corn as control (b1), 2 soybean + 2corn rows (b2), 3 corn + 2 soybean + 3 corn rows (b3), 3 corn + 2 soybean +3 corn rows (b4) and 8 rows of soybean as control (b5). Results showed that the highest yield, seed numbers in m2, seed numbers per plant, seed numbers per ear and ear dry weight in corn, were obtained on may 19 in second year. Soybean yields were reduced significantly when intercropped with maize in both years. Yield, seed numbers per plant and per square meter in corn increased while in soybean decreased significantly as the number of rows of corn increased. The most Land Equivalent Ratio (LER), 1.37 was obtained in intercropping and b3 treatment. By increasing the rows of corn and decreasing that of soybean, LER was increased. Furthermore the results showed a beneficiary of corn /soybean intercrop.