رابطه بین خصوصیات آزمایشگاهی بذر و ظهور گیاهچه ارقام سویا حاصل از شرایط آبیاری محدود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تاثیر آبیاری محدود در دوره نمو بذر بر کیفیت فیزیولوژیکی بذرهای حاصل در آزمایشگاه، گلخانه و مزرعه بررسی گردید. این آزمایش در آزمایشگاه و گلخانه به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی به‌ترتیب با 4 و 3 تکرار و ظهور گیاهچه در مزرعه به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل عامل رقم (ارقام منوکین، ویلیامز و لاین اس.آر.اف× تی3)، عامل تنش خشکی (بذرهای تولید شده در شرایط آبیاری گیاهان مادری پس از مقادیر 50 (آبیاری مطلوب)، 100 (تنش متوسط)، 150 (تنش شدید) میلی‌متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A) بود. نتایج نشان داد که در آزمون‌های آزمایشگاهی تنش خشکی تاثیر معنی‌داری بر جوانه‌زنی روزانه، قوه نامیه و بنیه بذر داشت. ظهور گیاهچه از بستر ماسه در گلدان و در شرایط مزرعه تحت تاثیر عامل‌های آزمایش قرار نگرفت. جوانه‌زنی در آزمون جوانه‌زنی استاندارد با جوانه‌زنی در آزمون سرما همبستگی مثبت و معنی‌داری داشت. ظهور گیاهچه در مزرعه ارتباط معنی‌داری با جوانه‌زنی در آزمون جوانه‌زنی استاندارد، آزمون سرما و آزمون پیری تسریع شده داشت و می‌توان با استفاده از این آزمون‌ها ظهور گیاهچه در مزرعه را برآورد نمود.

عنوان مقاله [English]

Relationship between laboratory seed characteristics and seedling emergence of soybean cultivar seeds produced under limited irrigation

چکیده [English]

Laboratory and field experiments were conducted to investigate the relationships between germination characteristics and field emergence in produced seeds of soybean cultivars as affected by under three different soil moisture conditions. The treatments are included water stress [Irrigation plants after 50 (Normal irrigation), 100 (Mild stress), 150 (Severe stress) mm evaporation from class A pan] and cultivar [Manokin, Williams and SRF×T3 Line]. Quality test was conducted factorial based on completely randomized design with four replications and field emergence factorial based on randomized completely block design with three replication. Results showed that in laboratory tests drought stress had significant effect on mean daily germination, seed viability and seed vigor. Experimental treatments had no effects on seedling emergence from sand in pot experiment and field condition. Germination in standard germination test had significant correlation with Germination in cold test. Seedling emergence in field had relationship with germination in standard germination test, cold test and accelerated ageing test and therefore can with using these tests predict field emergence.