بررسی روش های مختلف مدیریت تلفیقی علف‌های هرز در زراعت پنبه (Gossypium hirsutum L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

جهت بررسی مدیریت تلفیقی علف‌های هرز در مزارع پنبه آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 13 تیمار در 4 تکرار در ورامین، فارس و خراسان در سال 1385 انجام گردید. تیمارهای پیش کشت و پیش رویشی در تلفیق با تیمارهای پس رویشی قرار گرفتند و مقایسه شدند. به‌طوری‌که یکی از علف‌کش‌های خاک مخلوط شامل تریفلورالین و اتال فلورالین و یک علف کش پیش رویشی به نام پرومترین+ فلومتورون در تلفیق با دو تیمار پس رویشی شامل علف‌کش تریفلوکسی سولفورون سدیم و استفاده کولتیواتور (به ‌عنوان یک ابزار کنترل مکانیکی) استفاده گردید. تیمارهای دو مرتبه کولتیواتور، بدون کنترل علف‌های هرز و وجین تمام فصل نیز جهت مقایسه با تیمارهای مذکور منظور شد. نتایج به‌دست آمده نشان داد تلفیق علفکش تریفلوکسی سولفورون سدیم به‌صورت پس رویشی با یکی از علفکش‌های خاک مخلوط و یا تلفیق آن با علفکش پیش رویشی پرومترین+ فلومتورون در افزایش عملکرد بسیار مؤثر بود و بهتر از مصرف هر یک از چهار علف‌کش مذکورکه به تنهایی مصرف شده بودند عمل نمود. کولتیواتور در تلفیق با یکی از علف‌کش‌های خاک مخلوط خصوصاً اتالفلورالین و تلفیق آن با علف‌کش پیش رویشی پرومترین+ فلومتورون تاثیر قابل توجهی در کنترل علف‌های هرز نشان داد. البته علف‌کش تریفلوکسی سولفورون سدیم در مقایسه با کولتیواتور که به‌عنوان تیمارهای پس رویشی در نظر گرفته شده بودند، در تلفیق با سایر علف کش های قبل از کشت در کنترل علف های هرز و افزایش عملکرد مؤثرتر بود.

عنوان مقاله [English]

Investigating different methods of integrated weed management in cotton (Gossypium hirsutum L.)

چکیده [English]

In order to investigate efficacy of the integrated weed management in cotton fields, three experiments were carried out in three cotton growing areas of Iran, including Varamin, Khorasan, Fars in 2006. These experiments were conducted in randomized complete block design with 13 treatments and 4 replications. One of the pre plant soil mixtured herbicides (trifluralin 48% EC and ethalfluralin 33.3% EC) or a pre emergence herbicide (440g/ kg Fluometuron+440g/kg Prometryn), integrated with a post emergence herbicide (trifloxysulfuron sodium 75), or with a post emergence mechanical control (cultivator). The treatments were compared with hand weeding (weed free), weedy check and cultivator twice at using. Results showed that application of different herbicides together was more effective than using of them alone. Trifloxysulfuron sodium + trifluralin, trifloxysulfuron sodium + ethalfluralin and trifloxysulfuron sodium + (440g/kg Fluometuron + 440g/ kg Prometryn) increased weed control and cotton yield. Cultivator + ethalfluralin and cultivator + (440g/kg Fluometuron + 440g/kg Prometryn) were more effective than cultivator twice at using. Application of trifloxysulfuron sodium as a post emergence herbicide after application of a pre plant herbicide provided a good control of weeds.