ارزیابی تاثیر کاربرد علف‌کش و میزان بذر روی رقابت برنج (Oryza sativa L.) با سوروف (Echinochloa crus-galli)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌منظور بررسی واکنش عملکرد برنج و سوروف در سطوح علف‌کش و تراکم کاشت، آزمایشی به صورت کرت‌های خردشده با چهار تکرار، در مزرعة دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین در سال 1384 انجام شد. سطوح علف‌کش مولینیت (صفر، 3، 5 و 7 لیتر در هکتار) در کرت‌های اصلی و سه تراکم بذر برنج (100، 120 و 140 کیلوگرم در هکتار) در کرت‌های فرعی قرار گرفتند. اثر متقابل علف‌کش و تراکم کاشت بر عملکرد برنج و سوروف، تعداد خوشه‌ی برنج و سوروف در واحد سطح، و تعداد دانه در خوشه برنج و سوروف معنی‌دار بود. در هنگام عدم مصرف علف‌کش، عملکرد برنج در تراکم 120 کیلوگرم بذر در هکتار، به طور قابل توجهی از دیگر تراکم‌ها بالاتر بود. از سوی دیگر، مشاهده می‌شود که بالاترین عملکرد برنج و کمترین عملکرد سوروف با مصرف 5 لیتر علف‌کش در هکتار به دست آمد. در این سطح علف‌کش، بین تراکم‌های مختلف کاشت تفاوت معنی‌داری در مقایسه با سطح شاهد وجود نداشت. عملکرد برنج در تراکم 120، تغییرات کمتری را در مقایسه با دو تراکم دیگر نشان داد و معنی‌دار نبود. در تراکم 120 کیلوگرم بذر در هکتار، روند تغییرات عملکرد گیاه زراعی و گیاه هرز در برابر هم، دارای شیب کمتری، در مقایسه با دو تراکم دیگر بود. در مجموع به نظر می‌رسد که ایجاد تراکم بهینه‌‌ی کاشت می‌تواند موجب کاهش حساسیت گیاه زراعی به دیگر عوامل محیطی و زراعی از جمله رقابت گیاهان هرز یا مصرف نهاده‌هایی مانند علف‌کش ‌گردد.

عنوان مقاله [English]

Evaluation of herbicide application and seeding rate on competition between rice (Oriza sativa L.) and barnyard-grass (Echinochloa crus-galli(

چکیده [English]

In this experiment which was conducted at a field of Ramin Agriculture and Natural Resources University (Khouzestan, Iran) in 2005, the effect of molinate at 0 (weedy check), 2.16, 3.6 and 5 kg/ha and seeding rate of 100, 120 and 140 kg/ha was evaluated on the competition between rice and barnyard grass (Echinochloa crus-galli) in a split plot design with four replication. The interaction effects of herbicide and seeding rates on grain yield, number of inflorescence and number of grain per inflorescence were significant for both crop and weed. In weedy check, the crop grain yield at 120 kg seed/ha was significantly higher than the other seedling rates. In other hand, it was be observed that highest and lowest yield of crop and weed, respectively, was be related to 5 lit herbicide/ha. In this case, there was little difference between different densities. The rice yield in density 120 showed lesser changes in crop yield. In density 120, crop and weed yield relationship have lesser slope in comparison with other densities. Ultimately, it seems that optimum crop density can lessen crop sensitivity to other environmental and agronomic factors including weed competition and herbicide use.