تاثیر مصرف تری‌سیکلازول (بیم) بر کاهش خسارت غرقابی در گیاهچه‌های کلزا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌منظور بررسی تاثیر مصرف تری‌سیکلازول (بیم) بر کاهش خسارت غرقابی در گیاهچه‌های کلزا، آزمایشی در سال 1386 با 4 تیمار (شاهد، غرقابی، تری سیکلازول + غرقابی و تری‌سیکلازول) در 3 تکرار به اجرا گذاشته شد. گیاهچه‌های کلزا بعد از مرحله 3 برگی با محلول تری‌سیکلازول 75 درصد محلول‌پاشی شدند. اعمال تنش غرقابی (در مرحله 5 برگی به‌مدت 21 روز)، منجر به کاهش درصد بوته‌های سالم، ارتفاع بوته، سطح برگ، میزان کلروفیل، وزن خشک کل و نسبت ریشه به شاخساره، در گیاهچه‌های تیمار شده نسبت به شاهد شد. محلول‌پاشی تری‌سیکلازول باعث افزایش سطح برگ‌ها، میزان کلروفیل و وزن خشک کل (به‌ترتیب 38/1، 11/7 و 9/28 درصد) و کاهش ارتفاع بوته (9/12 درصد)، نسبت به شاهد بدون غرقابی شد. محلول‌پاشی تری‌سیکلازول، خسارت غرقابی را در گیاهچه‌های کلزا به میزان قابل توجهی کاهش داد و درصد بوته‌های سالم، ارتفاع بوته، سطح برگ، میزان کلروفیل، وزن خشک کل و نسبت ریشه به شاخساره را به‌ترتیب 2/21، 9/38، 5/17، 5/31، 60 و 2/27 درصد نسبت به گیاهچه‌هایی که بدون محلول‌پاشی تحت تنش غرقابی قرار گرفته بودند، افزایش داد. درصد بوته‌های سالم، تعداد برگ‌های خشک در هر گیاهچه، وزن خشک کل، وزن شاخساره، وزن خشک ساقه، وزن خشک برگ، سطح برگ، عرض بزرگ‌ترین برگ و میزان کلروفیل در تیمارهای مختلف تفاوت معنی‌داری را نشان دادند. صفات ریشه‌ای اندازه‌گیری شده شامل طول ریشه (TL)، سطح ریشه (RA)، حجم ریشه (RV)، چگالی ریشه (RDW/RV) و صفات ریشه‌ای محاسباتی شامل نسبت وزن‌تر ریشه به حجم خاک (RMD)، نسبت طول ریشه به حجم خاک (RLD)، نسبت وزن خشک ریشه به حجم خاک (DRMD)، قطر ریشه (RD)، چگالی سطح ریشه (RSD) و ظرافت ریشه (RF)، تفاوت معنی‌داری را در تیمارهای مختلف نشان دادند. به نظر می‌رسد که با مصرف تری‌سیکلازول قبل از وقوع تنش، می‌توان خسارت ناشی از تنش غرقابی را در گیاهچه‌های کلزا تا حدی کاهش داد.

عنوان مقاله [English]

The effect of application of Tricyclazole on water logging damage alleviation in canola seedlings

چکیده [English]

The effect of Tricyclazole application on waterlogging damage alleviation in canola seedlings was evaluated in a pot experiment in complete randomized design layout with three replications. Treatments included: control (no waterlogging), waterlogging, Tricyclazole plus waterlogging and tricyclazole. Tricyclazole (75%) applied at three-leaf stage on canola seedlings. Seedlings were exposed to waterlogging at five-leaf stage for 21 days. Results showed that waterlogging decreased survived seedling percent, plant height, leaf area, chlorophyll content, total dry weight, root/shoot ratio in comparison with the control. Application of Tricyclazole plus waterloggging increased leaf area, chlorophyll content, total dry weight in comparison with the control (1.38, 7.11 and 28.9%, respectively) and reduced plant height (12.9%). Tricyclazole plus waterlogging increased survived seedling percent, plant height, leaf area, chlorophyll content, total dry weight, root/shoot ratio in comparison with the waterlogged seedlings by 21.2 , 38.91 , 17.5 , 31.56 , 60 and 27.17%, respectively. Treatments had significant effect on survived seedling percent, number of dry leaf per seedling, total dry weight, shoot dry weight, stem dry weight, leaf dry weight, leaf area, width of widest leaf and chlorophyll content of canola seedlings (P