تأثیر کودهای ریزمغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان تحت شرایط تنش خشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

آفتابگردان (Helianthus annus L.) مهمترین گیاه روغنی در ایران است. هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات کاربرد ریزمغذی‏ها بر عملکرد آفتابگردان در شرایط تنش خشکی بود. این آزمایش در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گلمکان (ایران) در سال 1384 با استفاده از آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در چهار تکرار صورت گرفت. آبیاری با سه سطح (معمول، تنش کم، تنش شدید) به عنوان فاکتور اصلی و شش تیمار کودی ریزمغذی ((1) شاهد، (2) مصرف آهن، (3) مصرف آهن + روی، (4) مصرف آهن + روی + مس، (5) مصرف آهن + روی + مس + منگنز و (6) مصرف آهن + روی + مس + منگنز + بور) به عنوان فاکتور فرعی در داخل کرتهای قرار گرفتند. کودهای پایه (نیتروژن، فسفر، پتاسیم) و ریزمغذی‏ها بر اساس نیاز گیاه و آزمون خاک استفاده شدند. نتایج نشان داد که ارتفاع گیاه، مقدار کلروفیل در برگها، قطر طبق، تعداد دانه در طبق و عملکرد دانه اختلاف معنی‏داری در تیمار شاهد نسبت به تیمارهای تنش داشتند. اماّ تیمار آبیاری اثر معنی‏داری بر تاریخ گلدهی، وزن هزار دانه و درصد روغن نداشت. همچنین نتایج نشان داد که تیمارهای ریزمغذی تعداد دانه در طبق، عملکرد بذر و درصد روغن را به طور معنی‏داری افزایش دادند. بنابراین تحت شرایط خشکی کاربرد ریزمغذی‏ها مقاومت به خشکی در آفتابگردان را افزایش می‏دهد.

عنوان مقاله [English]

Effect of micronutrient fertilizers on sunflower growth and yield in drought stress condition

چکیده [English]

Sunflower (Helianthus annus L.) is the most important between oil plants in Iran. The objective of this study was to evaluate the effects of micronutrients application on the sunflower yield under drought stress. This experiment was carried out at Golmakan agriculture research station (Iran) in 2005 that using a split plot randomized complete block design with four replications. Irrigation was as a main factor at three levels (normal, low stress and high stress) and six micronutrient treatments were (control, Fe, Fe+Zn, Fe+Zn+Cu, Fe+Zn+Cu+Mn Fe+Zn+Cu+Mn+B) as sub plots within the main plots. Base fertilizers (N, P, K) and micronutrient treatments also used as required on the basis of the soil test. Results showed that the plant height, amount of chlorophyll in leaves, head diameter, seed per head and seed yield were significantly different between control and stress treatments. But irrigation treatments had no statistically significant effect on the flowering date, seed weight and oil percentage. Results also showed that micronutrient treatments increased the head diameter, seed per head, seed yield and oil percentage. Therefore, we confirm that under drought stress micronutrients application increases drought resistance in sunflower.