ارزیابی روابط بین عملکرد دانه و برخی از ویژگی‌های وابسته به آن در جمعیت ‌هاپلوئید‌مضاعف گندم نان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با توجه به افزایش جمعیت دنیا و نیاز به تأمین غذا، افزایش عملکرد گیاهان زراعی همانند غلات از مهمترین راهکارهای نیل به این هدف بوده که تا حدود زیادی با تعیین و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش عملکرد غلاتی مثل گندم تحقق می‌پذیرد. این تحقیق به منظور ارزیابی عملکرد دانه و تعیین ارتباط آن با برخی ویژگی‌های وابسته به عملکرد در یک جامعه ‌هاپلوئید مضاعف گندم نان شامل 100 لاین حاصل از تلاقی با ذرت، به همراه والدین (CK1 و ES32) و 6 رقم گندم نان ایرانی اجرا گردید. صفات مورد مطالعه شامل عملکرد دانه در واحد سطح، تعداد پنجه بارور و تعداد کل پنجه در گیاه، تعداد گره، ارتفاع بوته، طول و عرض برگ پرچم، طول سنبله، تعداد بذر در سنبله و وزن صد دانه بود. نتایج حاکی از ضرایب همبستگی مثبت و معنی‌دار (01/0P

عنوان مقاله [English]

Evaluation the relationships between grain yield and some of its related traits in a doubled-haploid bread wheat population

چکیده [English]

With increasing the world population, and needing to feed it, the yield enhancement of cereals crops is of the most important approaches meet this target, which is achieved via identifying the effective factors underlay yield of cereals like wheat. This experiment was conducted to evaluate the grain yield and its association with some contributed traits in a doubled-haploid (DH) wheat population comprising 100 DH lines deriving from across with maize, along with their parents (CK1 & ES32) and 6 Iranian local cultivars. Traits under study were of grain yield per unit area, number of fertile tiller and total number of tillers per plant, number of node, plant height, flag leaf length and width, spike length, number of grains per spike and 100-grain weight. The results indicated significant (P