ارزیابی‌خصوصیات علوفه‌ای توده‌های مختلف کوشیا (Kochia scoparia) با دو سطح شوری آب آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

یکی از پایدارترین روش‌های محافظتی در اکوسیستم‌های بیابانی تولید گیاهان هالوفیت با استفاده از آب و خاک شور به‌منظور تامین علوفه جهت تغذیه دام در این مناطق می‌باشد. کوشیا یکی از گیاهان بسیار مقاوم به شوری است که می‌توان از آن در تولید علوفه برای دام‌ها در شرایط عدم دسترسی به منابع آب و خاک مطلوب و در مناطق دارای آب و خاک شور بهره برد. در این راستا مطالعه‌ای با هدف بررسی خصوصیات علوفه‌ای توده‌های مختلف کوشیا در شرایط تنش شوری با استفاده از آزمایش کرت‌های خرد شده بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. کرت‌های اصلی شامل سطوح شوری 2/5 و 5/16 دسی‌زیمنس بر متر از آب آبیاری و کرت‌های فرعی شامل پنج توده بومی کوشیا (بیرجند، ارومیه، بروجرد، اصفهان و سبزوار) بودند. نتایج نشان داد که سطوح تنش‌ شوری اعمال شده و توده‌های مورد بررسی به‌جز بر عملکرد ماده خشک، تأثیر معنی‌داری بر صفت‌های مورد مطالعه نداشتند. افزایش شوری موجب افزایش 5/4 درصد عملکرد علوفه خشک و 6/2 درصد عملکرد علوفه تر شد. همچنین در این مطالعه مشخص شد که کوشیا دارای صفت‌های مناسبی از قبیل ارتفاع، نسبت بالای برگ به ساقه و عملکرد قابل توجه علوفه است که در شرایط تنش شوری می‌تواند این گیاه را به‌عنوان گزینه مناسب برای تولید علوفه مطرح کند.
 

عنوان مقاله [English]

Evaluation of characteristics forage in different Kochia (Kochia scoparia) ecotypes in tow salinity levels irrigation

چکیده [English]

Production of halophyte plants with saline water and soil and feeding them to livestock is one of the most sustainable methods of conservation in desert ecosystem regions. Kochia is a high salt resistant plant that can widely use as forage for livestock in arid ecosystems with lack of appropriate water and soil resources. In order to investigate potential of forage production of five different kochia ecotypes in response to different levels of salinity, an experiment was performed in a split plot based on randomized complete block design with three replications. Saline waters (5.2, 16.5 dS m-1) and five kochia ecotypes (Birgand, Urmia, Borojerd,Esfahan and Sabzevar) were allocated as main and sub plots, respectively. Result showed that salinity stress and ecotypes did not significantly imposed significant effect on all traits, except dry matter yield. In the highest level of salinity, dry and fresh forage yield increased 4.5% and 2.6%, respectively. In conclusion, kochia represent suitable characteristics including spatial distribution, high leaf to stem ratio digestibility dry matter, organic digestibility, digestive value and high capacity of biomass production to use as fodder crop in harsh environmental conditions.