جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گلرنگ تحت شوری ناشی از کلریدسدیم در دماهای مختلف رشد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

برای ارزیابی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گلرنگ یک آزمایش به‌صورت فاکتوریل با دو فاکتور درجه حرارت (5، 15 و 20 درجه سلسیوس) و سطوح مختلف شوری ناشی از کلریدسدیم (صفر، 5، 10 و 15 دسی‌زیمنس برمتر) بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار در آزمایشگاه گروه علوم باغبانی دانشگاه ارومیه اجرا گردید. نتایج نشان داد که اثر غلظت و دمای رشد بر درصد و سرعت جوانه‌زنی و زمان 50 درصد جوانه‌زنی بذور معنی‌دار شد. کاهش جوانه‌زنی تحت‌تأثیر هیچ‌یک از عوامل غلظت نمک و دمای رشد قرار نگرفت. ولی برهم‌کنش معنی‌دار بین غلظت نمک و دمای رشد روی شاخص جوانه‌زنی، طول ساقه‌چه و ریشه‌چه، وزن خشک ساقه‌چه و ریشه‌چه نشان داد که تغییرات صفت‌های یاد شده در سطوح مختلف شوری با تغییر درجه حرارت محیط روند مشابهی را نشان نمی‌دهند. کم‌ترین درصد (76) و سرعت جوانه‌زنی (6/7 عدد در روز) و بیش‌ترین زمان لازم برای جوانه‌زنی 50 درصد بذرها (135 ساعت) در شوری 15 دسی‌زیمنس بر متر و بیش‌ترین درصد (86) و سرعت (6/8 عدد در روز) جوانه‌زنی و کم‌ترین زمان جوانه‌زنی 50 درصد بذرها (58 ساعت) از شوری 5 دسی‌زیمنس بر متر به‌دست آمد که با شوری‌های صفر و 10 دسی‌زیمنس بر متر تفاوت معنی‌داری نداشت. در کلیه غلظت‌های کلریدسدیم با افزایش دمای رشد، شاخص جوانه‌زنی افزایش یافت.
 

عنوان مقاله [English]

Germination and seedling growth of safflower under different salinity levels of sodium chloride at different temperature

چکیده [English]

To evaluate germination and seedling growth of safflower an experiment carried out as factorial with two factor; temperature (5, 15, and 25 °C) and salinity of sodium chloride (0, 5, 10, and 15 ds/m) based on randomized complete block design with four replications, in Dept. of horticulture of Urmia University. Results of different concentration sodium chloride on germination and seedling growth of safflower under different temperature showed significance of salinity and growth temperature level on germination rate, percent, and time to 50% germination. These factors had no effect on reduction of germination. Significance of interaction between salinity and temperature on germination index, shoot and root length, shoot and root dry weight showed different trends of them under these factors. The minimum amounts of percentage (76), rate (7.6 N/Day) of germination and longest time to 50% of germination (135 h.) were occurred at 15 ds/m of sodium chloride. But the maximum amounts of percentage (86), rate (8.6 N/Day) of germination and shortest time to 50% of germination (58 h.) were occurred at 5 ds/m same with 0 and 10 ds/m. Increasing of temperature at all levels of sodium chloride led to highest value of germination index.