تأثیر قارچ های میکوریز و اندوفیت ریشه در شرایط خزانه مرطوب و نیمه مرطوب برمیزان عملکرد و اجزاء عملکرد برنج

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات 1 دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام


عنوان مقاله [English]

t

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • m z 2