اثر تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد در ارقام جدید و قدیم گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌منظور بررسی اثر تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی کشاورزی عراقی‌محله گرگان با تیمارهای تراکم در سه سطح (150، 262 و 375 بوته در مترمربع) و سه رقم گندم (تجن، فلات، N-81-18 به‌ترتیب رقم قدیمی، متداول و جدید در منطقه) انجام شد. طرح آزمایش به‌صورت فاکتوریل بر مبنای بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار در طی سال زراعی 87-1386 اجرا گردید. نتایج نشان داد که افزایش تراکم منجر به کاهش تعداد پنجه بارور در بوته و تعداد دانه در سنبله فرعی و افزایش عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت شد. حداکثر مقادیر عملکرد دانه (5204 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد بیولوژیک (87/12619 کیلوگرم در هکتار) و شاخص برداشت (33/41 درصد) برای رقم N-81-18 به‌دست آمد که به‌عنوان رقم جدید در منطقه معرفی شده است، رقم تجن دارای بیش‌ترین میزان در وزن هزاردانه و طول سنبله بوده که از ارقام قدیمی مورد کشت در منطقه است.

عنوان مقاله [English]

The effect of plant density on seed yield and yield components in modern and old wheat cultivars

چکیده [English]

Plant density can be as a supplementary section in the increase of the yield of Wheat products. in order to research the effect of density on the yield and yield components in Wheat, an experiment was conducted in the agricultural research farm located in Araghi Mahalleh, Gorgan city using three density levels (150, 262, 375 plant in square meter) and three cultivars of Wheat (Tajan, Falat, N-81-18) during 2007-8. The experimental design was a randomized complete block, with 4 replications in factorial arrangement. The findings indicated that the increase of density resulted in the decrease of the number of fertile tillers, the number of seeds in main ear and the increase of seed yield, biological yield and harvest index. The maximum amount of seed yield, biological yield and harvest index for the cultivar of N-81-18 was gained that was introduced as a new cultivar in the region. The cultivar of Tajan had the highest rate of weight for one thousand seeds and the highest length of ear that ear been as old under the cultivation in the region.