اثر روشهای خاکورزی، تراکم بوته و آرایش کاشت بر خصوصیات رشد، اجزای عملکردو عملکرد ذرت شیرین در شرایط آب و هوایی مالزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشجوی کارشناسیارشد مکانیزاسیون، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران


عنوان مقاله [English]

t

نویسندگان [English]

  • h s 1
  • a t 2
  • s k 3
  • a n 4