ارزیابی چرخه حیاتی( LCA ) تولید چغندرقند در سیستمهای مختلف در خراسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،

2 استادیار گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور،

3 استاد گروه زراعت، دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشیار گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی گرگان

5 5استادیار بخش تحقیقات چغندرقند، مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

6 دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


عنوان مقاله [English]

t

نویسندگان [English]

  • a s 1
  • a b 2
  • a k 3
  • e z 4
  • a g 5
  • a h 6