تأثیر طول مراحل مختلف نمو بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زراعت

2 3استادیار گروه گیاه پزشکی،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


عنوان مقاله [English]

t

نویسندگان [English]

  • m g 1
  • f g 1
  • e z 1
  • s r 2