اثر کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام قدیم و جدید گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌منظور ارزیابی اثرات کود نیتروژن به تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ارقام گندم آزمایش مزرعه‌ای در مرکز تحقیقات عراقی‌محله گرگان در سال زراعی 1387-1386 انجام گرفت. سطوح کود نیتروژن به‌صورت اوره (0، 90، 180 و 270 کیلوگرم در هکتار) و ارقام (تجن، فلات و N-81-18) در قالب طرح فاکتوریل با بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه مربوط به رقم  N-81-18در سطح نیتروژن 180 کیلوگرم در هکتار (8/5959 کیلوگرم در هکتار) بود و کم‌ترین عملکرد دانه مربوط به رقم فلات (33/3129 کیلوگرم در هکتار) در تیمار شاهد بود. ارقام قدیم و جدید گندم در برخی صفات مورد مطالعه از جمله تعداد پنجه بارور، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در تمام سطوح کودی نسبت به شاهد افزایش نشان دادند در بین ارقام مختلف رقم جدید N-81-18 به‌دلیل داشتن بیش‌ترین پنجه بارور، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت در سطوح کودی مختلف نسبت به ارقام دیگر برتری داشت.

عنوان مقاله [English]

The effect of nitrogen on yield and yield component in modern and old wheat cultivars

چکیده [English]

In order to investigate the effects of different levels of nitrogen rate on yield and seed yield components of wheat cultivars, an experiment was conducted on Araghi Mahalleh (Gorogan) research farm in 2008. Treatments, nitrogen in the form of urea (0, 90, 180 and 270 kg/ha) and cultivars (Tajan, Falat and N81-18) were arranged as factorial based on randomized complete block design with four replications. Results showed that N81-18 cultivar with nitrogen rate of 180 Kg/ha had highest yield) 5959.8 Kg/ha) and Falat cultivar with nitrogen rate of 0 Kg/ha had lowest yield) 3129.33 Kg/ha). All cultivar in some properties such as number of fertile tillering, seed yield, biological rate, harvest index showed an increase for nitrogen rate of 90, 180, 270 Kg/ha with respect to the nitrogen rate of 0 Kg/ha and N81-18 cultivar because of the higher fertile tillering, biological yield, seed yield and harvest index in all of nitrogen levels showed and advantage with respect to other cultivars.