تأثیر علف‌کش‌ها و بقایای گیاهی در کنترل تلفیقی علف‌های هرز سیب‌زمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مالچ‌های گیاهی از جمله روش‌های غیرشیمیایی کنترل علف‌های هرز در سیستم‌های کشاورزی پایدار به‌شمار می‌روند. این آزمایش جهت بررسی تأثیر کاربرد تلفیقی بقایای گیاهی و علف‌کش‌ها بر ظهور و رشد و نمو علف‌های هرز سیب‌زمینی در سال زراعی 1386 در اردبیل انجام شد. تیمارهای مورد آزمایش چهار سطح کاربرد علف‌کش؛ شامل (1) کاربرد علف‌کش پاراکوات قبل از کاشت، (2) کاربرد پیش‌رویشی علف‌کش متری‌بوزین (سنکور)، (3) کاربرد علف‌کش پاراکوات قبل از کاشت + علف‌کش متری‌بوزین به‌صورت پیش‌رویشی، و (4) عدم کاربرد علف‌کش (شاهد) به‌عنوان فاکتور اصلی و چهار سطح بقایای گیاهی شامل (1) کاربرد بقایای گندم، (2) بقایای جو، (3) بقایای کلزا و (4) عدم استفاده از بقایا به‌عنوان فاکتور فرعی بودند. نتایج نشان داد که کاربرد علف‌کش متری‌بوزین تراکم علف‌های هرز را در هر دو مرحله گلدهی و قبل از برداشت سیب‌زمینی تا 2 برابر کاهش داد. بقایای گیاهی در مقایسه با عدم کاربرد بقایا ظهور و رشد و نمو علف‌های هرز زمستانه و بهاره زودهنگام را به‌طور کامل تحت فشار قرار داد، اما بر ظهور و رشد و نمو علف‌های هرز بهاره دیرهنگام تأثیری نداشت. در کرت‌هایی که علف‌کش متری‌بوزین همراه با بقایای گیاهی استفاده شده بود، تراکم تاج‌خروس و سلمه‌تره در مرحله گلدهی به کم‌تر از 3 بوته و تراکم خرفه به کم‌تر از 8 بوته در مترمربع کاهش یافت. هیچ‌یک از تیمارها تأثیر معنی‌داری بر عملکرد غده سیب‌زمینی نداشتند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که: 1) استفاده از بقایای گیاهی در زمان کاشت می‌تواند ظهور و رشد و نمو علف‌های هرز را به‌ویژه تا مرحله گلدهی سیب‌زمینی تحت‌تأثیر قرار دهد. 2) تأثیر بقایای گیاهی پس از 4 تا 6 هفته کاهش می‌یابد و لازم است برای کنترل علف‌های هرزی که بعد از این مرحله سبز می‌شوند عملیات دیگری انجام شود.
 

عنوان مقاله [English]

Effect of herbicides and crop residue on integrated weed control in potato

چکیده [English]

Crop residue is a non-chemical method of weed control in agricultural sustainable systems. This research was conducted at the Alarogh site of Ardabilto evaluate the effect of integrated use of mulch and herbicide on weed emergence and growth in potato in 2007. Treatments were four levels herbicide including:
(1) Paraquat [N,N'-dimethyl-4,4'-bipyridinium dichloride] herbicide as pre-planting, (2) metribuzin [4-amino-6-(1,1-dimethylethyl)-3-(methylthio)-1,2,4-triazin-5-one] herbicide as pre-emergence, (3) Paraquat as pre-planting plus metribuzin as pre-emergence and (4) without herbicide (control) as main plots, and four levels crop mulch including: (1) wheat residue, (2) barley residue, (3) canola residue and (4) without mulch as subplots. Results showed that metribuzin application reduced weed density at the both stages (flowering and pre-harvesting) two times. Crop residue on the soil surface completely suppressed winter and early spring weed emergence and growth, but did not suppress on lately spring weed. In plots that was applied metribuzin herbicide plus crop residue redroot (Amaranthus retroflexus) and lambsquarters (Chenopodium album) density was reduced to lower than 3 plant m-2, and purslane (Purtolace olerace) density declined to lower than
8 plant m-2. These results show that: 1) crop residue can suppress winter weed growth specially to flowering stage of potato, 2) The effect of crop residue on soil surface decline after 4 to 6 weeks and weeds which emerged after need control by either practice.