تأثیر آزادسازی تدریجی عنصر نیتروژن از کود پلیت شده دامی و نیتروژن بر روی عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک ذرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

آزمایشی در سال زراعی 88-1387 در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، به‌منظور ارزیابی آزادسازی تدریجی نیتروژن از کود پلیت شده دامی و اوره بر خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد دانه ذرت (Zea mays L.) انجام شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عوامل مورد مطالعه شامل نحوه مصرف کود: به‌صورت پخش در سطح زمین و مصرف کود به‌صورت پلیت و عامل دوم تلفیق چهار سطح کود نیتروژن و دامی به‌ترتیب، (46+ 600، 92+600، 138+600 و 184+600) کیلوگرم در هکتار بود. در این پژوهش یک ماشین پلیت‌کننده از نوع تک پیچ به‌منظور تهیه پلیت‌ها طراحی و ساخته شد. افزایش کود نیتروژن از 46 به 184 کیلوگرم در هکتار باعث افزایش معنی‌دار عملکرد دانه و اجزای آن به‌استثنای تعداد ردیف دانه در بلال شد. شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول و منحنی سرعت جذب خالص نیز با مصرف 184 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به‌صورت پلیت حداکثر بود. نتایج این پژوهش نشان داد که مصرف کود به‌صورت پلیت به واسطه کاهش میزان شستشو از سطح خاک و همچنین آزادسازی تدریجی باعث کاهش 50 درصدی مصرف کود نیتروژن می‌گردد.

عنوان مقاله [English]

The effect of slow releasing nitrogen from pellet fertilizer of nitrogen and manure on grain yield and some physiological Characteristics of corn

چکیده [English]

A field study was conducted at Abourehan research farm of TehranUniversityin 2009 to find out the effects of slow releasing nitrogen from pellet fertilizer of nitrogen and manure on grain yield and some Physiological Characteristics of corn (Single Cross 704). The factorial design of the study comprised of randomized complete block with three replications. Factors this experiment involved: first factor was Two levels of application method fertilizer include (pellet and mixed with soil) and second factor was four levels of nitrogen fertilizer pulse manure include (46+600, 92+600, 138+600 and 184+600 kg ha-1) In this research, a Screw Extruder setup was designed and manufactured. N fertilizer Increasing from 46 to 184 kg/ha had significant effect on all yield and yield components traits except number of rows per ear. Maximum grain yield was obtained with pellet and 184 N kg/ha treatment. Also LAI, CGR and NAR curve was maximum with applying pellet and 184 N kg/ha treatment. Results showed pellet method through decreasing of leaching and slow releasing of N, cause low consumption of N to 50%.