بررسی اثر رژیم‌های مختلف آب آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در روش‌های آبیاری بارانی و شیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

آب آبیاری و کود نیتروژن، دو عامل بسیار مهم در افزایش عملکرد و اجزای عملکرد پنبه هستند. در این راستا پژوهشی به‌منظور بررسی تأثیر روش آبیاری، میزان آب آبیاری و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه رقم سپید در ایستگاه تحقیقات پنبه هاشم‌آباد گرگان انجام شد. آزمایش به‌صورت کرت‌های دو بار خرد شده با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی و در 3 تکرار طی سال زراعی 87-1386 اجرا شد. دو روش آبیاری بارانی و شیاری به‌عنوان فاکتور اصلی، مقادیر آب آبیاری 0، 33، 66، 100 و 133 درصد نیاز آبی گیاه به‌عنوان فاکتور فرعی و پنج سطح کود سرک نیتروژن به مقادیر 0، 33، 66، 100 و 133 درصد توصیه کودی به‌عنوان فاکتور فرعی فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بین دو روش آبیاری از نظر وزن غوزه، شاخص بذر، تعداد دانه در غوزه و شاخص الیاف اختلاف معنی‌دار آماری وجود داشته اما از نظر عملکرد وش و عملکرد الیاف اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. میزان عملکرد وش تحت‌تأثیر تیمارهای مختلف آب آبیاری قرار گرفت و نتایج نشان داد که بیش‌ترین عملکرد وش مربوط به تیمار 66 درصد آب آبیاری با 60/1996 کیلوگرم وش در هکتار بود. سطوح مختلف آب آبیاری بر تمام اجزاء عملکرد به‌جز تعداد دانه در غوزه دارای اختلاف معنی‌دار بود. همچنین اثر مقادیر مختلف کود ازت بر عملکرد وش، تعداد غوزه در بوته و عملکرد الیاف معنی‌دار شد. بررسی مقایسه میانگین‌ها نشان داد که عملکرد وش و عملکرد الیاف در تیمار 133 درصد کود نیتروژن تفاوت معنی‌داری با سه تیمار 33، 66 و 100 درصد نداشت.
 

عنوان مقاله [English]

Investigation of the effects of different irrigation water and nitrogen regimes on cotton yield and yield component under furrow and sprinkler irrigation methods

چکیده [English]

Irrigation water and nitrogen fertilizer are two important factors in increasing the yield and yield components of cotton. In order to evaluate effects of irrigation methods, various levels of water and nitrogen fertilizer on yield and yield components of cotton were studied at Hashemabad Cotton Research Station of Gorgan in 2008. The experiment was conducted in split-split plots design with three replications. Furrow and Sprinkler methods were main plots, various levels of irrigation water 0%, 33%, 66%, 100% and 133% of water requirement were subplots plots and various levels of nitrogen fertilizer 0%, 33%, 66%, 100% and 133% of recommended fertilization were sub-sub. The results showed that the effect of irrigation methods were significant on boll weight, seed index, number of seed per boll and lint index but without significant on yield and lint yield. The yield were influenced by various levels of irrigation water and the results showed that the highest yield 1996/60 was obtained in treatment 66% of irrigation water. Levels of irrigation water significantly affected on the entire yield components of cotton except the number of seed per boll. It was also found that the effect of various levels of nitrogen fertilizer showed significant difference on yield, boll and lint yield. The results revealed that yield and lint yield didn’t have significant difference between treatments 133% and 33%, 66%, 100% of various levels of nitrogen fertilizer.