اثرات زمان استفاده از علف‌کش شوالیه و اختلاط گرانستار با ایلوکسان بر گندم و علف‌های‌هرز در اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر مصرف علف‌کش‌ دو‌منظوره شوالیه و اختلاط علف‌کش‌های گرانستار با ایلوکسان و زمان استفاده بر کنترل علف‌های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد گندم، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (ملاثانی) به‌صورت کرت‌های یک‌بار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 87-1386 اجرا شد. عوامل آزمایشی شامل علف‌کش دو‌منظوره شوالیه و اختلاط علف‌کش‌های گرانستار با ایلوکسان در کرت‌های اصلی و زمان استفاده آن‌ها در 5 مرحله شامل سه‌برگی، پایان پنجه‌زنی، اواسط ساقه رفتن، ظهور سنبله، دو مرحله سه‌برگی + ساقه رفتن گندم و شاهد بدون کنترل (عدم مبارزه) و شاهد کنترل کامل (وجین دستی) در کرت‌های فرعی قرار داشتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که نوع علف‌کش تأثیر معنی‌داری بر صفات اندازه‌گیری شده نداشت، ولی زمان استفاده از علف‌کش‌ها تأثیر معنی‌داری بر کنترل علف‌های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد گندم داشت. همچنین اثر متقابل نوع علف‌کش و زمان استفاده از آن معنی‌دار نشد. مقایسه میانگین‌ها نشان داد که تاخیر در مصرف علف‌کش، کارایی آن را کاهش داد، به‌طوری‌که کاربرد علف‌کش در مرحله ظهور سنبله، منجر به کاهش معنی‌دار تمام صفات مورد بررسی گردید. به‌طورکلی بیش‌ترین عملکرد گندم و کم‌ترین ماده‌ خشک علف‌های هرز در تیمارهای مصرف علف‌کش در مراحل سه‌برگی و سه‌برگی+ ساقه رفتن به‌دست آمد که با تیمار کنترل کامل علف‌های‌هرز تفاوت معنی‌داری نداشت.

عنوان مقاله [English]

Effects of application time of Chevalier herbicide and mixture of Illoxan with Granstar on wheat and weed in Ahwaz

چکیده [English]

In order to study Effects of application time of Chevalier herbicide and integrate of Illoxan with Granstar on wheat and weed inAhwaz, an experiment was conducted in Ramin Agriculture and Natural Resources University during 2007-2008, in split plot design by randomized complete blocks design with four replications. Experimental factors was Chevalier and integrate of granstar and illoxan herbicides were arranged in main plots and time of application including five growth stages (three-leaf, end of tillerring, mid of stem elongation, spike appearance, and three-leaf+stem elongation), and without weeding and complete control of weed were arranged in subplots. The results of variance analysis showed that type of herbicide had not any significant effect on measured traits, but time of application had significant effect on weed control, yield and yield components of wheat. Also, interaction effect of herbicide type and time of application was not significant. Mean comparisons showed that delay in application of herbicide decreased herbicide efficiency, therefore, herbicide application in spike appearance caused to decrease in most traits of wheat. Highest wheat yield and lowest weed dry matter were produced with herbicide application in 3-leaf stage and 3-leaf+stem elongation that these treatments had no difference with complete control of weed.