بررسی تأثیر زمان و سطوح مختلف کود روی بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌منظور ارزیابی عکس‌العمل عدس به زمان و میزان مصرف کود روی، آزمایشی در فصل زراعی 1388–1387 به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با 10 ترکیب تیماری متشکل از زمان مصرف کود (دو سطح مصرف کود حاوی روی در قبل از گلدهی و مصرف آن در زمان شروع تشکیل غلاف) و سطوح کودی (پنج سطح میزان مصرف کود شامل عدم مصرف روی، مصرف 5/0، 1، 5/1 و 2 لیتر در هکتار محلول روی 15 درصد) با 4 تکرار در مزرعه آموزشی و پژوهشی مجتمع آموزش عالی گنبد به اجرا در آمد. نتایج به‌دست آمده از این آزمایش نشان دادند که اثر زمان مصرف روی بر تعداد غلاف پر و پوک در بوته، تعداد غلاف کل در بوته، تعداد دانه در بوته، عملکرد در بوته بوته و عملکرد دانه در واحد سطح معنی‏دار بود. مصرف زودتر روی باعث افزایش این صفات گردید. سایر صفات تحت‌تأثیر زمان مصرف کود روی قرار نگرفتند. اثر میزان مصرف روی بر تعداد غلاف پر در بوته، تعداد غلاف پوک در بوته، تعداد غلاف کل در بوته، تعداد دانه در بوته، عملکرد دانه در بوته، شاخص برداشت و عملکرد دانه در واحد سطح معنی‏دار بود. تعداد دانه در غلاف، وزن 1000 دانه و وزن خشک بوته تحت‌تأثیر زمان مصرف کود قرار نگرفتند. حداکثر عملکرد دانه (2692 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد نسبی با مصرف 2 لیتر محلول روی به‌دست آمد.

عنوان مقاله [English]

The investigation of application times and amounts of zinc on yield and yield components of lentil

چکیده [English]

In order to investigate lentil response to application times and amounts of zinc, an experiment was arranged as factorial based on randomized complete block design with four replications on farm research of Gonbad Higher Education Center during 2008-2009. Treatments were application times (before flowering and beginning of pod setting) and application rates (0, 0.5, 1, 1.5 and 2 liter per hectare of 15% zinc solution). Results showed that the number of filled and empty pod per plant, number of total pod per plant, number of seed per plant, seed yield per plant and seed yield were affected by application time. Effect of zinc amounts on the number of empty pod per plant and harvest index, number of filled and total pod per plant, number of seed per plant, seed weight per plant and seed yield were significant. Number of Seed per 100 pods, 1000-seed weight and plant dry weight were not affected by rate of zinc application. Interaction between time and rate application was not significant. Number of filled and empty pod per plant, number of total pod per plant, number of seed per plant, plant yield and seed yield at earlier time of zinc application were higher than later one. Number of filled and empty pod per plant, number of total pod per plant, number of seed per plant, plant yield, harvest index, seed yield and relative yield were increased by higher amounts of zinc. Maximum seed yield (2692 Kg/ha) and relative yield was obtained from maximum application of zinc solution.