پاسخ فیزیولوژیک و تغذیه ای گیاه یونجه(Medicago sativa. Cv.Hamedani) در تلقیح با قارچ درون زی Piriformospora indica و باکتری Azospirillum Spp تحت تنش شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام

چکیده

به منظور بررسی پاسخ گیاه یونجه تحت شرایط شوری به تلقیح با قارچ درون¬زی Piriformospora indica و باکتری Azospirillum Sppآزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌¬های کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی ایلام اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل کاربردوعدم کاربرد قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا، تلقیح و عدم تلقیح با باکتری آزوسپیریلوم، استفاده توأم قارچ و باکتری و نیز شاهد تحت اعمال سه سطح شوری خاک (0، 2، 4 گرم کلرید سدیم بر کیلوگرم خاک) بود. پاسخ تغذیه ای شامل جذب عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، سدیم و کلر، و نیز پاسخ های فیزیولوژیک یونجه شامل میزان تجمع پرولین و غلظت کلروفیل به همراه عملکرد علوفه اندازه¬گیری گردید. قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا تأثیر مثبت و معنی‌¬داری بر رشد، میزان وزن تازه و خشک علوفه، رنگریزه¬های فتوسنتزی، پرولین، و جذب عناصر غذایی تحت شرایط شور داشت، به طوری که کاربرد قارچ منجر به کاهش اثرات سوء شوری از طریق کاهش جذب سدیم و کلر و افزایش رنگریزه¬های کلروفیلی گردید. یونجه تلقیح شده با باکتریAzospirillum Spp از تجمع پرولین و غلظت کلروفیل بیشتری نسبت به تیمار قارچ برخوردار بود. تلقیح با باکتری آزوسپیریلوم تأثیر مطلوب‌تری بر محتوای کلروفیل، پرولین و عناصرغذایی داشت. نتایج این تحقیق نشان داد که تحت شرایط شوری پاسخ گیاه یونجه به کاربرد ریزسازواره های (جانداران ریزی که قادر به سوخت و ساز و انجام فرایندهای زیستی شامل: قارچ ها و باکتری ها و ویروس ها می باشند) مثبت و رشد و عملکرد و نیز جذب عناصر آن در پاسخ به این ریزوسازواره های درون¬زی مطلوب بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Physiologicaland nutritionalresponses (Alfalfa) Medicago sativa.cvHamedanioninoculatedwiththefungus Piriformospora indicaandbacteriumAzospirillum Spponundersalt stress

نویسندگان [English]

  • ali karami 1
  • mohammad zarea 2
چکیده [English]

Salinity is one of the major problems in the world's vast areas of land are also faced with this problem. Endophytes are microorganisms that use of the soil microorganisms, the reduction of environmental stresses such as salinity, has become a global solution. Therefore, to investigate the effects of inoculation of fungal endophytes Piriformospora indica and bacteria symbiosis hay Azospirillum Sppon growth and characterization of physiological forage alfalfa under salt stress experiment in a factorial block design a completely randomized design with three replications in the greenhouse, Agricultural Research Ilam University was conducted. The treatments included two levels of application of fungal endophytes (fungi P.indica bacteria Azospirillum Spp (inoculated and non-inoculated), inoculated with fungus and bacteria and integrated control of soil salinity levels (0, 2, 4 g cholorid sodium/ kg soil), respectively. Positive and statistically significant effect on growth P.indica fungi, fresh and dry weight of forage, photosynthesis pigment, proline and nutrient uptake under saline conditions there, so that fungi use to reduce the adverse effects of salinity by reducing Toxic absorption of sodium and chloride and increased chlorophyll content improved growth of alfalfa hay. Haywere inoculated with bacteria from the proline and chlorophyll was higher. Inoculated with Rhizobium bacteria more favorable effect on chlorophyll content, proline and nutrient found. The results showed that the salinity conditions of thismicroorganisms in order to increase the quality and quantity of forage plants used for hay.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salinity
  • Alfalfa
  • fungi endophyte
  • bacterial PGPR