تاثیر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم گیاه دارویی ریحان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد زراعت و محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

2 استادیار پژوهشی و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

3 کارشناسی ارشد زراعت منطقه آزاد انزلی

چکیده

به منظور ارزیابی عملکرد کمی و کیفی دو رقم ریحان تحت تأثیر آرایش کاشت و تراکم بوته، آزمایشی در سال 1387 صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل دو رقم (ریحان سبز و بنفش)، روش کشت (یک و دو ردیفه) و تراکم بوته (40، 60، 80 و 100 بوته در متر مربع) بود. نتایج نشان داد که برهمکنش رقم و روش کاشت و تراکم بوته از نظر تعداد سنبله در بوته، تعداد فندقه در بوته، تعداد دانه در فندقه، عملکرد دانه و عملکرد اسانس در هکتار معنی-دار بود. بیشترین تعداد سنبله در بوته (33/14) و تعداد فندقه در بوته (45) در رقم ریحان سبز، روش کشت دو ردیفه و تراکم 40 بوته بدست آمد. همچنین، بیشترین عملکرد دانه (2920 کیلوگرم در هکتار) در ریحان سبز، کشت دو ردیفه و تراکم 100 بوته در مترمربع مشاهده شد. ولیکن برهمکنش رقم ریحان بنفش و کشت دو ردیفه و تراکم 40 بوته، بیشترین عملکرد اسانس (56/54 کیلوگرم در هکتار) را نشان داد. کمترین تعداد سنبله در بوته (33/9) و تعداد فندقه در بوته (33/22) در رقم ریحان بنفش، کشت یک و دو ردیفه و تراکم 100 بوته مترمربع مشاهده گردید. نتایج نشان داد که در هر دو رقم ریحان با افزایش تراکم بوته در واحد سطح و کاهش فاصله ردیف، میزان و عملکرد اسانس کاهش یافت. در این آزمایش، ریحان بنفش تحت تأثیر آرایش کاشت دو ردیفه و تراکم 40 بوته در متر مربع از نظر کیفیت عملکرد بر ریحان سبز برتری نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of planting pattern and plant density on Quantitative and qualitative yield in two basil (Ocimum basilicum L.) medicinal plants

نویسندگان [English]

  • a n 1
  • m m 2
  • m p 3
چکیده [English]

To evaluate of quantitative and qualitative yield of two basil (Ocimum basilicum L.) medicinal plants as affected by planting pattern and plant density, an experiment carried out in factorial arrangement basis on randomized complete block design with three replications. Two varieties (green and purple) of basil, two planting patterns (single and double row) and four plant densities (40, 60, 80 and 100 per m2) comprised experimental factors. Results showed that the interaction effect between varieties× planting patterns× plant densities was significant for spike number per plant, achene number per plant, seed number per achene, seed and essence yield except 1000-seed weight and essence percent. The highest number of spike (14.33) and achene number per plant (45) were obtained in green basil variety, double row planting pattern and density of 40 plants per m2. The highest seed yield (2920 kg/ha) was observed in green basil variety, double row planting pattern and density of 100 plants per m2. But the interaction between purple basil variety × double row planting pattern × 40 plants per m2 showed the greatest essence yield (54.56 kg/ha). The lowest number of spike (9.33) and achene number per plant (22.33) were observed in purple basil variety, single and double row planting pattern and density of 100 plants per m2. In this experiment, purple basil showed superiority to green basil variety for yield quality as affected by planting pattern and plant density per unit of area. Hence, agronomic management can affect yield quantity and quality of basil medicinal plant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agronomic Management
  • Basil
  • Seed and Essence Production