ارزیابی تاثیر مایکوریزا و آزوسپریلیوم بر برخی خصوصیات ارقام گندم در مرحله استقرار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اگرو اکولوژی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 عضو هیأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

به منظور ارزیابی تاثیر مایکوریزا و آزوسپریلیوم بر برخی خصوصیات ارقام گندم در مرحله استقرار، پژوهشی در سال زراعی 92-1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا شد. طرح آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک‎های کامل تصادفی و با 3 تکرار بود. عوامل آزمایش شامل قارچ مایکوریزا در سه سطح (عدم کاربرد، استفاده از گونه Glomus intraradices و گونه G. mossaae)، باکتری Azospirillum در دو سطح (عدم تلقیح و تلقیح بذور با گونه lipoferum) و ارقام گندم در سه سطح (چمران (رقم نان)، و ارقام دوروم دنا و بهرنگ بود. در مرحله استقرار بوته برخی خصوصیات اندام هوایی و ریشه‌ای گندم اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که تلقیح بذور با آزوسپریلیوم ارتفاع بوته را 8% ، حجم ریشه را 11%، قطر ریشه را 9 و وزن خشک ریشه را 10% نسبت به شاهد افزایش داد. کاربرد گونه‌های مایکوریزا نیز کلیه صفات مورد بررسی را بین 3% تا 13% نسبت به شاهد بهبود بخشید. در مقایسه ارقام، در اکثر صفات مورد ارزیابی گندم چمران، از ارقام دوروم (نهایتاً تا 23%) مقدار عددی بالاتری را بروز داد. به طور کلی بیشترین حجم ریشه (18/2 سانتی متر مکعب)، سطح ریشه (99/20 سانتی متر مربع) و وزن خشک ریشه (13/0 گرم) از تیمار تلقیح بذور رقم چمران با آزوسپریلیوم و استفاده از گونه G. mossaae بدست آمد. بنابراین کاربرد توأم G. mossaae و A. lipoferum بیشترین تاثیر را بر رشد اندام زیرزمینی ارقام گندم داشته‏اند و باعث توسعه مضاعفی در مراحل ابتدایی رشد ریشه شده‎اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation the effect of Mycorrhiza and Azospirillum on some characteristics of wheat cultivars in pitch stage

نویسندگان [English]

  • majid jiriaie 1
  • e f 2
  • amir Aynehband 2
چکیده [English]

In order to evaluation the effect of Mycorrhiza and Azospirillum on some characteristics of wheat cultivars in pitch stage, an experiment was conducted in the research station of Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran during in 2012-13. The experimental design was factorial based on randomized complete blocks design with three replications. The treatments including of Mycorrhiza fungi in three levels (non application and using strain Glomus intraradices and Glomus mossaae), Azospirillum lipoferum in two-levels (non-inoculated seeds and inoculated seed and too wheat cultivars in three levels, (Chamran (bread wheat), Dena and Behrang (durum wheat) varieties. The root and shoots characteristics were meatured in tillering stage. Use of Mycorrhiza fungi compared with control improved Total parameters 3% to 13%. Also with cultivar comparison, in most of measurement treats Chamran was superior to durum cultivars (finally to 23%). In general, the maximum of root volume (2.18 cm3), root surface (20.99 cm2) and root dry weight (0.13 g) were obtained from inoculation of C.V Chamran seeds with Azospirillum lipoferum and G. mossaae strain. Thus concurrent use of G. mossaae and A. lipoferum have had the greatest impact on growth of wheat root cultivars and caused to additional root growth development in the early stages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plant height
  • Inoculation
  • durum
  • Root
  • concurrent use