عملکرد و کیفیت علوفه حاصل از کشت مخلوط جو و خردل علوفه‌ای در تاریخ‏های مختلف کاشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به منظور مطالعه اثر الگوی کاشت جو  و خردل علوفه‏ای بر کمیت و کیفیت علوفه در تاریخ‏های کاشت مختلف، آزمایشی در مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشگاه گنبد کاووس به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی شامل سه تاریخ کاشت (24 آبان، 15 و 29 آذرماه 1385) و چهار الگوی کاشت (کشت خالص جو، کشت مخلوط جایگزین 3/33 درصد خردل بجای جو، کشت مخلوط جایگزین 7/66 درصد خردل بجای جو و کشت خالص خردل) بودند. تأخیر در تاریخ کاشت وزن خشک علوفه، ارتفاع گیاه و عملکرد پروتئین را کاهش اما درصد پروتئین را افزایش داد. درصد ماده خشک قابل هضم، درصد فیبر غیر قابل حل در شوینده‏های اسیدی، درصد کربوهیدرات‎های محلول در آب و درصد خاکستر تحت تأثیر تاریخ کاشت قرار نگرفت. تیمار کشت خالص خردل دارای بیشترین وزن خشک علوفه، درصد فیبر غیر قابل حل در شوینده‏های اسیدی، عملکرد پروتئین و ارتفاع گیاه بود. بیشترین درصد ماده خشک قابل هضم، درصد پروتئین و درصد خاکستر متعلق به تیمار کشت خالص جو بود. نسبت برابری زمین در تیمار کشت مخلوط جایگزین 3/33 درصد خردل بجای جو برابر 95/0 و در  تیمار کشت مخلوط جایگزین 6/66 درصد خردل بجای جو برابر یک بود. بالا بودن عملکرد خردل نسبت به جو باعث افزایش عملکرد تیمارهای کشت مخلوط نسبت به کشت خالص جو شد اما عملکرد تیمارهای کشت مخلوطنسبت به کشت خالص خردل کمتر بود. در مجموع، بالا بودن عملکرد علوفه و همچنین عملکرد پروتئین در تیمار کشت خالص خردل حاکی از برتری این تیمار بر سایر تیمارهای الگوهای کاشت با وجود پایین بودن درصد پروتئین و درصد ماده خشک قابل هضم (معیارهای مهم تعیین کیفیت علوفه) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The yield and forage quality of intercropping barley and mustard in different planting dates

چکیده [English]

In order to study the yield and forage quality of intercropping barley (Hordeum vulgare) and mustard (Sinapis alba) in different planting dates, a factorial experiment based on randomized completely block design with three replications was carried out at Farm Research Station, Gonbad -e- Qabus University. Factors were included as three planting dates (15 November, 6 and 20 December 2006) and four intercropping patterns (sole barley, 33.3% and 66.7% mustard instead of barley in replacement series, sole mustard). Delaying in planting decreased forage dry matter, plant height and protein yield, while protein percentage increased. Percentage of digestible dry matter, in soluble in acid fibers, water soluble carbohydrates and ash were not affected by planting date. The maximum forage dry matter, in soluble acid fibers percentage, protein yield and plant height. Sole cropping of mustard belonged to dry matter digestibility, protein and ash percentage belonged to sole barley. Land equivalent ratio in 66.7% and 33.3% mustard instead of barley were as 0.95 and 1, respectively. High yield of mustard comparing to barley increased intercropped treatments yield while intercropped treatments yield was lower than mustard sole cropping. generally, despite of lower protein content and digestible dry matter (as important forage quality criteria) mustard sole cropping was superior than others treatments, resulted from higher forage and protein yield.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Crude protein
  • Dry matter digestibility
  • Forage dry matter Planting Pattern