اثرات عوامل محیطی بر جوانه زنی و سبز شدن چاودار زراعی به عنوان گیاه خودرو در مزراع گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این تحقیق به منظور مطالعه اثرات تنش خشکی، تنش شوری، دما
و سبز شدن چاودار زراعی در آزمایشگاه و گلخانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام
25 درجه سانتی گراد و دمای پایه و سقف برای -34/ شد. دمای مطلوب برای جوانه زنی این گیاه 51
3 و 40 درجه سانتی گراد برآورد شد. جوانه زنی این گیاه به تنش / جوانه زنی این گیاه به ترتیب 28
خشکی و شوری مقاوم بود. تنش شوری تا 257 میلی مولار تاثیر چندانی بر جوانه زنی چاودار نداشت
اما با افزایش شوری جوانه زنی کاهش یافت. مقدار شوری و پتانسیل خشکی برای کاهش 50 درصدی
مطلوب برای جوانه زنی
pH . 17 - بار بود / حداکثر جوانه زنی این گیاه به ترتیب 456 میلی مولار و 9
(
pH=7- قلیایی ( 9 pH چاودار بین 4 و 6 بود. جوانه زنی در این محدوده بالاتر از 60 درصد بود و در
کاهش یافت. حداکثر جوانه زنی بذرهای این گیاه در عمق 2 سانتی متر مشاهده شد. درصد سبز شدن
در عمق 2 سانتی متری ( 70 درصد) بیشتر از سطح خاک ( 63 درصد) بود. همچنین با افزایش عمق
کاشت درصد سبز شدن کاهش یافت و در عمق 8 سانتی متری هیچ بذری سبز نشد. نظر به اینکه
بذرهای چاودار قادر به جوانه زنی در طیف وسیعی از شرایط محیطی می باشند، جای تعجب نیست که
این گیاه یک علف هرز مهاجم و جدی در مزارع گندم گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of environmental factors on seed germination and seedling emergence of rye (Secale cereale L.) as a volunteer plant in wheat fields

چکیده [English]

Laboratory and greenhouse experiments were conducted to determine the
effects of drought and salinity stress, temperature, pH and soil depth on rye
germination and emergence in Gorgan University of Agricultural Science and
Natural Resources. Optimum temperature for germination between 25 to 34.51
 
oC
and base and ceiling temperatures were estimated as 3.3 and 40
 
oC, respectively.
This volunteer plant withstanded against salinity stress in respect to germination.
salinity stress up to 257 mM had no effect on rye seed germination, but
germination decreased as salt concentration increased. The drought and salinity
levels were enough for 50% inhibition of maximum germination were as -17.9 bar
and 456 mM, respectively. The optimum pH for germination of ray seeds was
between 4 to 6. Germination at pH 4 to 6 was over 60%, and declined at alkaline
pH levels (pH 7-9). Maximum emergence occurred when the seeds were planted at
2 cm depth. Seedling emergence was higher (70%) for seeds placed at a soil depth
of 2 cm than for those placed on the soil surface (63%). Germination decreased
with increasing depth and no seed emerged from a depth of 8 cm. considering that
rye seeds can germinate under a wide range of environmental conditions, it is not
surprising that it has became a serious invasive weed in wheat fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • germination
  • pH
  • Salinity stress
  • Soil depth
  • Temperature
  • Water stress