اثر پرایمینگ بذر بر آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدهای غشای سلول گیاهچه سیاهدانه ( Nigella sativa L.) تحت تنش شوری و خشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به منظور بررسی اثر انواع پرایمینگ بر پروتئین‌های محلول و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی گیاه دارویی سیاهدانه تحت سطوح مختلف تنش شوری و خشکی، دو آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل پنج سطح پرایمینگ (نیترات پتاسیم یک درصد و اسید سالیسیلیک 2/0 میلی‌مولار به‌مدت شش ساعت، نیترات پتاسیم سه درصد و اسیدسالیسیلیک 5/0 میلی‌مولار به مدت 12 ساعت و هیدروپرایمینگ با آب مقطر به‌مدت 24 ساعت)، به‌عنوان فاکتور اول و فاکتور دوم شامل چهار سطح شوری (صفر، 75، 125 و 175 میلی‌مولار NaCl) در آزمایش تنش شوری و 3 سطح خشکی با پتانسیل‌های اسمزی صفر، 3- و 6- بار توسط پلی‌اتیلن‌گلایکول 6000 در آزمایش تنش خشکی بودند. نتایج نشان داد که برهمکنش تنش شوری و خشکی با پرایمینگ بذور بر کلیه صفات اندازه‌گیری‌شده معنی‌دار بود. غلظت پروتئین محلول با افزایش تنش شوری و خشکی کاهش و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و پرولین که نقش محافظتی در برابر تنش ایفا می‌کنند و مقدار مالون دی‌آلدئید افزایش یافت. اما در اثر اعمال پرایمینگ فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی و پرولین افزایش و میزان مالون دی‌آلدئید یا پراکسیداسیون لیپیدهای غشای سلول کاهش یافت. در این تحقیق، گیاهان تیمارشده با اسیدسالیسیلیک و نیترات پتاسیم و آب مقطر، بطور معمول فعالیت آنتی‌اکسیدانی (کاتالاز، پراکسیداز و پلی‌فنول‌اکسیداز) و پروتئین محلول  بالاتری را در مقایسه با گیاهچه‌های تیمار نشده نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of seed priming on antioxidant enzymes and lipids peroxidation of cell membrane in Black cumin (Nigella sativa) seedling under salinity and drought stress

چکیده [English]

This study was aimed to assess of priming effects on soluble proteins and antioxidant enzymes of as a Nigella Sativa medicinal plant under different levels of salinity and drought. Two greenhouse factorial experiments with three replicated Randomized Complete Block Design were conducted.Treatments included five levels of priming (potassium nitrate 1% and salicylic acid 0.2 mM in 6 hours, potassium nitrate 3% and salicylic acid 0.5 mM in 12 hours and hydropriming in 24 hours) as main factor and four salinity levels (Control, 75, 125 and 175 mM NaCl) and three levels of drought by osmotic potential of Control, -3 bar and -6 bar by polyethylene glycol6000 as the second factor in each experiment. Results showed that the interaction of salinity and drought stress on seed priming were significant for all traits. Soluble protein concentration decreased along with increasing drought and salinity stress and antioxidant enzymes activity, (which proline plays a protective effect against stress), and MDA were increased. But, using priming, the antioxidant enzymes activity and proline content were increased while MDA was decreased. In this study, plants treated with integrated salicylic acid, potassium nitrate and distilled water had usually higher antioxidant activity (catalase, peroxidase and polyphenol oxidase) and soluble proteins in comparison with untreated seedlings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • catalase
  • Peroxides
  • Polyphenol oxidase
  • Seed priming, Soluble protein