بررسی تأثیر نمک¬های مختلف و اثرات متقابل آنها بر غلظت املاح معدنی و آلی و فعالیت آنزیم¬های آنتی¬اکسیدان در گیاهچه¬های یونجه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به منظور بررسی تأثیر نمک­های کلرید سدیم، کلرید پتاسیم و کلرید کلسیم بر غلظت املاح معدنی و آلی و فعالیت آنزیم­های آنتی­اکسیدان در ریشه و اندام هوایی یونجه (رقم بغدادی)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با استفاده از تیمارهای NaCl (0 و 100 میلی­مولار)، KCl (0 و 40 میلی­مولار) و CaCl2 (0 و 20 میلی­مولار) با چهار تکرار در سال 1389 در گلخانه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر اجرا گردید. نتایج نشان داد که اعمال تیمار NaCl موجب کاهش جذب K+، Ca2+و Mg2+ در ریشه و اندامهوایی شد. کاربرد KCl و CaCl2 نیز موجب افزایش معنی­دار وزن ریشه گیاهچه­ها گردید. همچنین تأثیر KCl بر غلظت یون Na+ در ریشه و اندام هوایی معنی­دار شد. رابطه منفی معنی­داری نیز بین Ca2+ با غلظت Na+ مشاهده گردید. کاربرد KCl و CaCl2 موجب افزایش غلظت یون Cl- در ریشه و اندام هوایی گیاهچه­ها شد. اعمال تنش با نمک­های مختلف موجب افزایش معنی­دار غلظت کلروفیل a در اندام هوایی گیاهچه­ها شد. تنش NaCl موجب افزایش غلظت کلروفیل b نیز شد در حالیکه غلظت رنگدانه­های کاروتنوئیدی کاهش یافت. پروتئین­های محلول، فعالیت آنزیم­های پرکسیداز و آسکوبات­پرکسیداز در اثر اعمال تنش NaCl افزایش معنی­دار نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of different salts effect and their interaction on concentration of organic and inorganic solutes and antioxidant enzymes activity in alfalfa seedlings

چکیده [English]

In order to investigate the effect of sodium chloride, potassium chloride and calcium chloride on organic and inorganic solutes and antioxidant enzymes activity in root and shoot of Alfalfa (Baghdaadi cultivar), a factorial experiment base on CRD was conducted using NaCl (0, 100 mmol), KCl (0, 40 mmol) and CaCl2 (0 and 20 mmol) with four replications in greenhouse of Islamic Azad University (Khorramshahr branch) at 2010. Results showed that NaCl reduced K+, Ca2+ and Mg2+ concentration in shoot and root. Applied of KCl and CaCl2 led to significant increasing of root weight. Also effect of KCl on Na+ concentration in root and shoot was significant. A negative and significant correlation was seen between Na+ and Ca2+. KCl and CaCl2 increased in Cl- concentration in root and shoot. NaCl caused to raise the chlorophyll b content while carotenoids concentration was decreased. Soluble proteins, peroxidase and ascorbat peroxidase activities were increased under NaCl stress.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alfalfa
  • Ascorbate peroxidase
  • CaCl2
  • Inorganic solutes
  • KCl
  • NaCl
  • Organic and peroxidase