بررسی ویژگی¬های کمی و کیفی ژنوتیپ¬های ذرت سیلوئی در منطقه ورامین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به ­منظور بررسی صفات آگرومورفولوژیک و فیزیولوژیک ژنوتیپ­های مختلف ذرت سیلوئی، آزمایشی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در سال زراعی 89-1388 اجرا شد. در این آزمایش 20 ژنوتیپ ذرت سیلوئی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 4 تکرار مورد مقایسه قرار گرفتند. در این آزمایش صفاتی چون طول دوره رشد، تعداد برگ، ارتفاع بوته، قطر ساقه، وزن خشک تر و خشک برگ، وزن تر و خشک ساقه، وزن تر و خشک غلاف، وزن تر و خشک بلال، عملکرد تر و خشک علوفه و صفات کیفی علوفه مورد ارزیابی قرار گرفتند. در بررسی همبستگی بین صفات، بیشترین همبستگی را وزن خشک ساقه، غلاف و بلال با عملکرد علوفه داشتند. ژنوتیپ دوم
(
K3547/4 × MO17) دراکثرصفاتموردبررسیازجملهتعدادبرگ،قطرساقه،وزنتروخشکغلاف،وزنتروخشکبلال،طولدورهرشدوعملکردخشکعلوفهدارای بالاترین میزان بود. از نظر کیفیت علوفه نیز، ژنوتیپ­های 16 (KLM76004/2-1-7-2-1-1-1-1 × K19/1)و 18 (KSC670 (K3653/2 × K19)) بیشترین درصد قابلیت هضم علوفه خشک و ژنوتیپ 2 بیشترین درصد پروتئین خام، درصد فیبر نامحلول و درصد خاکستر را نشان دادند. ژنوتیپ 18 نیز بالاترین درصد انرژی متابولیسمی را به خود اختصاص داد. به ­نظر می­رسد که ژنوتیپ 16 که از ارتفاع متوسط ولی پربرگ، با وزن ساقه متوسط و وزن بلال نسبتاً بالا و کیفیت علوفه خوب برخوردار بود، از اهمیت ویژه­ای برخوردار است و می­تواند انتخاب خوبی برای منطقه باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of quantitative and qualitative characteristics of silage corn genotypes in Varamin region

چکیده [English]

In order to investigate the agro-morphological and physiologic characteristics of different silage corn genotypes, an experiment was carried out at Agricultural and Natural Resource Research Center of Tehran Province during 2009-2010. In this experiment, twenty genotypes of silage corn were compared in the form of Randomized Complete Blocks Design with four replications. Evaluated traits were growth period, number of leaf, plant height, stem diameter, dry and freshweight of leaf, stem, sheath, ear as well as dry and fresh forage yield and its quality. Correlation among studied treats showed, dried weight of stem, ear and sheath had the highest correlation with forage yield. The genotype No.2 (K3547/4×MO17) had the highest correlation in the most of investigated characteristics such as number of leaf, stem diameter, dry and fresh weight of sheath and ear, growth period and dried forage yield, but didn’t showed appropriate quality. In respect to forage quality, the genotypes of No.16 (KLM76004/2-1-7-2-1-1-1-1 ×K19/1) and No.18 (KSC670 (K3653/2×K19)) showed the highest percent of dry matter digestibility and the genotype No.2 pointed out the highest percent of crude protein, percent of dissolved fiber and ash percent. The genotype No.18 allocated the highest percent of metabolizable energy. So, it seems that the genotype No.16 with middle height but folious, middle stem weight and relatively high ear weight and produced forage quality is of particular importance and can be a suitable option for the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qualitative characteristics
  • Quantitative Characteristics
  • Silage corn
  • Yield