تأثیر کاربرد کودهای زیستی نیتروژن همراه با کود اوره بر برخی صفات کمی و کیفی سیب‌زمینی رقم مارفونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با توجه به مخاطره‌آمیز بودن کودهای شیمیایی برای سلامت انسان‌ها امروزه توجه بیش‌تری به کودهای آلی گردیده است. این پژوهش به‌منظور بررسی اثر کودهای زیستی همراه با کاربرد کود شیمیایی اوره بر عملکرد، درصد پروتئین غده‏ها، تعداد جوانه در هر غده، ارتفاع بوته و میزان سبزینگی کلرفیل‏های سیب‏زمینی رقم مارفونا انجام شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا شد. تیمارها شامل کود زیستی نیتراژین در 2 سطح مصرف و عدم‌مصرف (به‌صورت بذرمال)، محلول کاملاً ارگانیک (HB-101) در 3 سطح (عدم­مصرف، یک‌بار محلول پاشی و 2 بار محلول پاشی) و کود اوره در 2 سطح مصرف و عدم­مصرف بود. نتایج نشان داد که بالاترین عملکرد غده (46526 کیلوگرم در هکتار)، بالاترین ارتفاع بوته (2/70 سانتی‌متر) و بیش‌ترین میزان سبزینگی برگ‌ها (عدد اسپاد 2/55) در تیمار کاربرد کود زیستی نیتراژین به همراه کود اوره و 2 بار محلول پاشی HB-101 به‌دست آمد. همچنین بالاترین درصد پروتئین غده‏ها و پایین‌ترین تعداد جوانه در هر غده نیز در شرایط هم‌زمان کود زیستی نیتراژین، کود اوره و 2 بار محلول پاشی HB-101 مشاهده شد. در نهایت نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرد هم‌زمان کودهای شیمیایی و نهاده‏های زیستی عملکرد و کیفیت سیب‏زمینی را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of nitrogen biofertilizers with urea fertilizer on some quantitve and qualitive traits of potato var. Marphona

چکیده [English]

Chemical fertilizers are threat in hman life and today application of biological fertilizer find more important. This study performed in order to evaluate the effects application of biofertilizers with urea fertilizer on yield, protein percentage and numbers of eyes in plant, plant height and chlorophyll SPAD in potato var. Marphona. A factorial experiment was conducted based on randomized complete block design with four replications. The traits were consist of nitragin biofertilizer in two application levels and not application (application with seed), HB-101 biofertilizer in complete organic soluble (whit three levels of application, control, one spray application and tow spray applications) and urea fertilizer in tow levels (application and not application). The results showed that highest tubre yield (46526 kg). Heigth plant (70.2 cm) and chlorophyll SPAD (55.2) were founded in nitragin biofertilizer with urea fertilizer and tow application of HB-101 treatment. Also highest protein percentage and lowest number of eyes in tubre were founded in application of nitragin biofertilizer with urea fertilizer and two applications of HB-101. In final, the results showed that inoculation of biofertilizer with chemical fertilizer increased yield and quality of potato.